In het buitenland

Als u in het buitenland woont of gaat wonen, verandert er niets aan uw pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties.

De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een verzoek om het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in te (laten) vullen en terug te sturen. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

 • Een notaris
 • Uw gemeente
 • Justice of peace
 • De lokale politie
 • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika)
 • Een ambassade of consulaat

Een solicitor, lawyer of een attorney at law zijn geen bevoegde instanties. Staat er op uw bewijs van in leven zijn een stempel (of zegel) en handtekening van een solicitor, lawyer of een attorney at law? Dan wordt uw bewijs van in leven zijn niet goedgekeurd.

Stuur het formulier op tijd terug
Zorg ervoor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • Uploaden via de Pensioenplanner. Ga naar 'Mijn gegevens' en kies 'Documenten uploaden'  
 • Mailen naar pensioenservice@klmvliegendfonds.nl
 • Per post sturen naar Pensioenservice, Postbus 123, 1180 AC AMSTELVEEN, Nederland.

Wilt u het formulier digitaal terugsturen? Zorg er dan voor dat het document een jpg, jpeg, pdf of png formaat heeft en niet groter is dan 8 MB. Soms hebben wij het originele bewijsstuk van u nodig, bijvoorbeeld:

 • als de bevoegde autoriteit bij de ondertekening een droogstempel heeft gebruikt (dat is een afdruk in reliëf met een zegel of stempel waarbij geen inkt is gebruikt)
 • als wij hier specifiek om vragen

Kom langs als u toevallig in de buurt bent
Ben u in Nederland? Dan kunt u ook een afspraak maken en langskomen om aan te tonen dat u in leven bent. Bel of mail ons voor een afspraak.

Kosten voor betaling van het pensioen

Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan uw bank hiervoor kosten in rekening brengen. Dit geldt niet als het pensioen in euro’s op een bankrekening binnen de Europese Unie (en Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) wordt overgemaakt. Wél kan de buitenlandse bank transactiekosten in rekening brengen bij u. Deze transactiekosten verschillen per land en per bank.

Bij een betaling naar een bankrekening buiten de Europese Unie brengen zowel de betalende bank als de ontvangende bank kosten in rekening.

Nederlandse belastingen

Als u in het buitenland woont blijft u in Nederland belastingplichtig over het pensioen. De Belastingdienst kan het pensioenfonds vrijstelling van inhouding loonbelasting verlenen. Dit kan alleen als u zich vestigt in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing en de heffing van belasting is toegewezen aan het woonland. U vraagt deze vrijstelling aan bij de Belastingdienst. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (0038.29.194.L01) en de naam van het fonds (Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM).

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen. U vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
Telefoon +31 555 385 385
www.belastingdienst.nl

Zorgverzekering

Woont u met een Nederlands pensioen of Nederlandse uitkering in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in dat land. U moet zich hiervoor bij het Zorginstituut aanmelden. U betaalt dan aan Nederland een bijdrage voor die zorg. Eén van uw Nederlandse pensioen- of uitkeringsinstanties houdt maandelijks de vaste Zvw-bijdrage in. Op alle afzonderlijke pensioenen en/of uitkeringen die u ontvangt worden verder de inkomensafhankelijke bijdragen ingehouden. De hoogte van de premie is afhankelijk van het land waar u zich vestigt. Meer informatie over de zorgverzekering in het buitenland en de hoogte van de bijdragen Zvw vindt u op www.zorginstituutnederland.nl.

U blijft niet verplicht verzekerd voor de volksverzekering AWBZ. Op grond van verdragsafspraken kunt u gebruik maken van de zorg die in het woonland wettelijk geregeld is, mits u geen inkomsten uit het woonland geniet.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)