In het buitenland

Als u in het buitenland woont of gaat wonen, verandert er niets aan uw pensioen. Wel moet u op een aantal andere zaken letten.

Kosten voor betaling van het pensioen

Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan uw bank hiervoor kosten in rekening brengen. Dit geldt niet als het pensioen in euro’s op een bankrekening binnen de Europese Unie (en Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) wordt overgemaakt. Wél kan de buitenlandse bank transactiekosten in rekening brengen bij u. Deze transactiekosten verschillen per land en per bank.

Bij een betaling naar een bankrekening buiten de Europese Unie brengen zowel de betalende bank als de ontvangende bank kosten in rekening.

Nederlandse belastingen

Als u in het buitenland woont blijft u in Nederland belastingplichtig over het pensioen. De Belastingdienst kan het pensioenfonds vrijstelling van inhouding loonbelasting verlenen. Dit kan alleen als u zich vestigt in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing en de heffing van belasting is toegewezen aan het woonland. U vraagt deze vrijstelling aan bij de Belastingdienst. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (0038.29.194.L01) en de naam van het fonds (Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM).

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen. U vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
Telefoon +31 555 385 385

www.belastingdienst.nl

Zorgverzekering

Woont u met een Nederlands pensioen of Nederlandse uitkering in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in dat land. U moet zich hiervoor bij het Zorginstituut aanmelden. U betaalt dan aan Nederland een bijdrage voor die zorg. Eén van uw Nederlandse pensioen- of uitkeringsinstanties houdt maandelijks de vaste Zvw-bijdrage in. Op alle afzonderlijke pensioenen en/of uitkeringen die u ontvangt worden verder de inkomensafhankelijke bijdragen ingehouden. De hoogte van de premie is afhankelijk van het land waar u zich vestigt. Meer informatie over de zorgverzekering in het buitenland en de hoogte van de bijdragen Zvw vindt u op www.zorginstituutnederland.nl.

U blijft niet verplicht verzekerd voor de volksverzekering AWBZ. Op grond van verdragsafspraken kunt u gebruik maken van de zorg die in het woonland wettelijk geregeld is, mits u geen inkomsten uit het woonland geniet.

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Woont u in het buitenland terwijl u van ons pensioen ontvangt? Wij beoordelen dan jaarlijks uw gegevens om zeker te weten dat u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties.

De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende, dan ontvangt u in oktober een formulier 'Bewijs van in leven zijn'. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

  • Een notaris
  • Uw gemeente
  • Justice of peace
  • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk)

Kom langs als u toevallig in de buurt bent
Ben u in Nederland? Dan kunt u ook een afspraak maken om langs te komen voor het beoordelen van uw gegevens. Bel of mail ons voor een afspraak.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)