Informatie voor als u pensioen opbouwt of hebt opgebouwd in de netto pensioenregeling

Ik bouw pensioen op in de netto pensioenregeling

UPO voor actieve, arbeidsongeschikte en ex-deelnemers

 

Welk pensioen kunt u verwachten?

Te bereiken pensioen

Op het UPO staat uw te bereiken pensioen vermeld op basis van de gegevens van 1 januari 2019 met de voorgeschreven rekenmethodiek voor het UPO. Uw actuele te bereiken pensioen met een andere voorgeschreven rekenmethodiek kunt u bekijken in de pensioenplanner. De bedragen zijn door de verschillende rekenmethodes anders.

  Voorgeschreven rekenmethode door DNB
Op het Uniform Pensioenoverzicht 2019 Alleen verwacht weer scenario met 4% rendement.
In de Pensioenplanner 3 scenario's op basis van de tijdelijke regeling. Rendement varieert per leeftijd.

Beleggingswaarde op 1 januari 2019

Bij een premieovereenkomst wordt de premie onder aftrek van kosten en risicopremies (bijvoorbeeld de premie voor overlijdensrisico) belegd in fondsen. In die fondsen worden beleggingseenheden aangekocht. De waarde van een beleggingseenheid wordt bepaald door de koersontwikkeling van onderliggende beleggingsfondsen. Meer informatie over de waarde van de beleggingen vindt u in de pensioenplanner.

Pensioenindicatie bij ingang pensioen

Bij de pensioenindicatie is uitgegaan van een keuze voor een vaste uitkering en is gerekend met een gemiddeld aankooptarief per 1 januari 2019 verhoogd met 10% kostenopslag. De tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Bij de daadwerkelijke aankoop van pensioen gaat de verzekeraar uit van de tarieven die op dat moment gelden. Kiest u voor een variabel beleggingspensioen van uw pensioenfonds, dan wordt bij de daadwerkelijke aankoop uitgegaan van de op dat moment geldende tarieven voor het variabel beleggingspensioen.

Pensioen uit de basispensioenregeling en AOW

Het ouderdomspensioen uit de basispensioenregeling en de AOW zijn een belangrijk onderdeel van uw inkomen later. Het pensioen dat u opbouwt in de basispensioenregeling ziet u op een apart UPO. De hoogte van uw AOW-uitkering ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Premie voor uw netto pensioen

Op het UPO staat bij uw pensioengegevens 'Beschikbare premie' de premie die u betaalt voor uw netto pensioen inclusief de kosten van € 102,- per jaar.
Bij 'Beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag' staat het fiscaal maximale premiepercentage vermeld. Lees meer over de premie voor de netto pensioenregeling.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

Let op: het netto nabestaanden- en wezenpensioen zijn verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat deze risicodekking vervalt als u uit dienst of met pensioen gaat. U kunt ervoor kiezen om bij uw uitdiensttreding of pensionering een deel van uw pensioenkapitaal te gebruiken voor het inkopen van nabestaanden- en/of wezenpensioen bij een verzekeraar. 

Wat krijgt u als u (volledig) arbeidsongeschikt wordt?

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u blijven deelnemen aan de netto pensioenregeling. U moet dan wel zelf de premie blijven betalen. Ook de nabestaandendekking blijft ongewijzigd van kracht zolang u blijft deelnemen aan de netto pensioenregeling. De te betalen premies worden niet meer via KLM geïncasseerd maar verrekend met uw invaliditeitspensioen van de basisregeling. U ontvangt naast uw invaliditeitspensioen een compensatie voor de verlaging van de pensioenopbouw per 1 januari 2015. Deze compensatie kunt u gebruiken voor de premie-inleg in de netto pensioenregeling. Meer informatie en uitleg over arbeidsongeschiktheid kunt u lezen op de website.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

Hoeveel pensioen u krijgt vanaf uw pensioendatum, hangt namelijk vooral af van:

  • hoeveel pensioenpremie is betaald
  • hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies;
  • hoeveel pensioen u met dat kapitaal kunt kopen.

Welke zaken hebben nog meer invloed op mijn pensioen?

  • Nieuwe wet- en regelgeving
  • Wijzigingen in de pensioenregeling door KLM en werknemersorganisaties
  • Persoonlijke keuzes, zoals deeltijdwerken of eerder stoppen met werken. Persoonlijke keuzes kunt u doorrekenen in de pensioenplanner

 

 

 

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u hebt?

Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 bij de vraag ‘Welke keuzes hebt u zelf in de nettopensioenregeling’.

Let op: life events beïnvloeden uw pensioen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, een scheiding en overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw ouderdoms- of nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer op de website.

Persoonlijke pensioenplanner

Wilt u zelf bekijken wat de huidige beleggingswaarde is, in welke fondsen u belegt en welke premies u betaalt? Ga dan naar de pensioenplanner en log in met uw DigiD.

Let op: Als u nu niet meer werkt bij KLM en dus geen pensioen meer opbouwt, kunt u helaas geen gebruikmaken van de pensioenplanner. Als u vragen hebt over uw persoonlijke pensioensituatie, kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)