informatie voor als u pensioen opbouwt in de basispensioenregeling

Ik bouw pensioen op in de basispensioenregeling: UPO voor actieve en arbeidsongeschikte deelnemers

 

Uw pensioengegevens

Dit jaar staat hierbij voor het eerst vermeld wat uw werkgever en uzelf hebben betaald aan pensioenpremie. De premie is afhankelijk van uw salaris en uw werktijdpercentage. Uw werkgever betaalt het totaal vermelde premiepercentage aan het pensioenfonds. Daarvan betaalt u het percentage dat op het UPO vermeld staat. Het verschil is voor rekening van de werkgever. De premie voor eventuele aanvullende dekkingen wordt niet getoond. 

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan ziet u alleen de premie voor uw arbeidsgeschikte gedeelte. Er wordt geen premie in rekening gebracht voor het arbeidsongeschikte deel.

Welk pensioen hebt u opgebouwd?

Wat hebt u aan pensioen opgebouwd?

Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u per 1 januari 2019 hebt opgebouwd. Stel dat uw dienstverband was beëindigd op 1 januari 2019, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Uw pensioen gaat in op de dag dat u de pensioenleeftijd bereikt.

Uw opgebouwde pensioen kan bestaan uit verschillende pensioenonderdelen:

 • Levenslang ouderdomspensioen
 • Levenslang aanvullend verzekerd ouderdomspensioen
 • Overbruggingspensioen (Opgebouwd tot 1 januari 2006)
 • AOW-hiaatcompensatie, lees meer in het AOW-dossier
 • Extra ouderdomspensioen uit waardeoverdracht

Belangrijke uitgangspunten voor uw opgebouwd pensioen

 • Als u deelneemt aan de regeling ‘Verminderde productie en deeltijdpensioen’ en jonger bent dan de pensioenrichtleeftijd, is uitgegaan van de pensioenrichtleeftijd.
 • Werkt u door na de pensioenrichtleeftijd? Dan wordt het pensioen getoond op basis van uw leeftijd per 1 januari 2019.
 • Het pensioen is berekend met de op 1 januari 2019 geldende actuariële factoren voor pensioenuitstel. Deze factoren worden periodiek aangepast en kunnen bij ingang van uw pensioen anders zijn.
 • De genoemde jaarbedragen zijn bruto. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, kunt u het jaarbedrag delen door 12. Het pensioenfonds keert niet apart vakantiegeld uit.

Waar zie ik het extra pensioen door waardeoverdracht op mijn UPO?

Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen. U kunt de gegevens van de waardeoverdracht(en) wel terug zien in de pensioenplanner.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Te bereiken pensioen

U kunt dit jaar op het UPO weer zien wat uw te bereiken pensioen is. Wij gaan er bij de berekening vanuit dat uw salaris, uw werktijdpercentage en het pensioenreglement niet wijzigen. Ook een andere wijziging in uw persoonlijke situatie, zoals een echtscheiding, kan de hoogte van het pensioen beïnvloeden. Het voor u te bereiken pensioen kunt u ook  zien in de pensioenplanner of in mijnpensioenoverzicht.nl.

AOW

Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-leeftijd op svb.nl/aow. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen later. 

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze pagina.

Let op: het nabestaandenpensioen is verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat deze risicodekking vervalt als u met pensioen gaat of uit dienst gaat. U kunt ervoor kiezen om bij uw pensionering of uitdiensttreding of einde relatie een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen voor nabestaandenpensioen. 

Wat krijgt u als u (volledig) arbeidsongeschikt wordt?

Lees hier meer over arbeidsongeschiktheid en uw pensioen.

Let op: een WAO- of WIA-uitkering verrekenen wij met uw pensioen

In het pensioenreglement is bepaald dat uw WAO- of WIA-uitkering mogelijk in mindering wordt gebracht op uw pensioen. Met een eventuele aftrek in verband met een WAO- of WIA-uitkering is in dit overzicht geen rekening gehouden. Meer informatie over uw WAO- of WIA-uitkering vindt u op uwv.nl.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen

Bijvoorbeeld door verhoging (indexatie) of verlaging (korten). Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële positie van het pensioenfonds. Als de financiële situatie gedurende langere tijd niet voldoet aan de eisen, wordt de kans op indexeren klein en wordt de kans op korten groter. Meer over indexatie en korten leest u hier.

Wilt u meer weten over de financiële gezondheid van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM?

Op het UPO vindt u de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Deze informatie is op basis van voorlopige cijfers. De cijfers worden pas later dit jaar definitief vastgesteld.

Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds?

De financiële positie van het pensioenfonds heeft invloed op uw pensioen. We schrijven elk kwartaal een bericht over de financiële positie. De laatste berichten vindt u hier

Meer informatie vindt u in het Pensioen 1-2-3: hoe zeker is uw pensioen?

Welke zaken hebben nog meer invloed op mijn pensioen?

 • Nieuwe wet- en regelgeving
 • Wijzigingen in de pensioenregeling door KLM en werknemersorganisaties
 • Persoonlijke keuzes, zoals deeltijdwerken of eerder stoppen met werken. Persoonlijke keuzes kunt u doorrekenen in de pensioenplanner.
 • Wijzigingen in omrekenfactoren.

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u hebt?

Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 op de website onder het kopje ‘welke keuzes hebt u zelf in de basispensioenregeling’. 

Persoonlijke pensioenplanner

Wilt u zelf bekijken wat de invloed is van bijvoorbeeld minder werken of eerder stoppen met werken? Ga dan naar de pensioenplanner en log in met uw DigiD. Op de pensioenplanner vindt u ook informatie over een eventuele waardeoverdracht, verevening en/of periodes van uitzending.

Let op: life events beïnvloeden uw pensioen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, een scheiding en overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw ouderdoms- of nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer op de website.

Pensioenaangroei factor A

Wat is een factor A?

De factor A, of pensioenaangroei, geeft de opbouw van uw pensioen in een kalenderjaar aan. Dit is exclusief de toename door indexatie van eerder opgebouwde pensioenaanspraken.

Waar heb ik de factor A voor nodig?

De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2019. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan de rekenhulp lijfrentepremie van de Belastingdienst. Dat vindt u op belastingdienst.nl. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

 

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)