KLM pensioen

Ontvangt u ouderdomspensioen, eventueel overbruggingspensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen, AOW-hiaatcompensatie of invaliditeitspensioen? Dan leest u hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden.

Hoeveel pensioen krijgt u?
Eind januari ontvangt u uw pensioenspecificatie met hierop de hoogte van uw pensioenuitkering in 2018. Deze ontvangt u niet elke maand. Alleen als er iets verandert in de uitbetaling ontvangt u een nieuwe afrekening.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave 2017?
Eind januari 2018 ontvangt u uw jaaropgave 2017 ontvangen, samen met uw pensioenspecificatie 2018.

Informatie over de indexatie van uw pensioen
Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Meer informatie over de indexatie in 2018 vindt u hier.

Wanneer krijgt u uw pensioen?
Uw pensioen staat altijd op de 27e van de maand op uw bankrekening, met twee uitzonderingen. Valt die dag in een weekend, dan ontvangt u uw pensioen op de vrijdag ervoor. In december ontvangt u uw pensioenuitkering op de 20e van de maand.

Wanneer krijgt u uw eventuele overbruggingspensioen?
Het overbruggingspensioen is een tijdelijk ouderdomspensioen dat u tot 1 januari 2006 kon opbouwen. Dit pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt of tot en met de maand van eerder overlijden.

Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?
Wij streven ernaar uw pensioen te beschermen tegen inflatie. Zolang de middelen van het pensioenfonds volgens het bestuur toereikend zijn, worden de ingegane pensioenen jaarlijks per 1 januari verhoogd met maximaal de loonindex. Deze verhoging is voorwaardelijk. Het bestuur beslist jaarlijks (op basis van de regels voor indexatie in het pensioenreglement) of en hoeveel er geïndexeerd wordt.

Een uitzondering hierop betreft de pensioenaanspraken uit de periode 1 januari 1968 tot 1 januari 2007. Deze aanspraken worden tot de leeftijd van 65 jaar onvoorwaardelijk verhoogd met de loonindex tot maximaal 2,5%.

Hoe geeft u een wijziging door?
Wij ontvangen de meeste wijzigingen (zoals verhuizing of overlijden) via de Basisregistratie Personen (BRP), zolang u in Nederland woont. Wilt u het rekeningnummer wijzigen waarop u uw pensioenuitkering ontvangt? Dan moet u dat  ons melden met het formulier Rekeningnummer wijzigen. Stuur deze ondertekend per post naar ons op. Het pensioenfonds wil graag zorgvuldig met uw gegevens omgaan en vraagt u daarom om schriftelijke bevestiging met uw handtekening.

Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen dan altijd per brief aan ons door.  Bij Pensioen voor uw nabestaanden vindt u meer informatie over wat uw nabestaanden moeten doen en wat zij van het pensioenfonds kunnen verwachten als u onverhoopt komt te overlijden.

Krijgt u na pensionering een nieuwe partner?
Dan heeft deze partner geen recht op nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. Hierop geldt één uitzondering. Bent u direct na uw dienstverband van KLM gepensioneerd zonder dat u een partner had? En trouwt u daarna, of gaat u een geregistreerd partnerschap dan wel een erkend samenlevingsverband aan? Als u deze nieuwe verbintenis aangaat vóór uw AOW-leeftijd kunt u er alsnog voor kiezen een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen voor nabestaandenpensioen. 

Wat betekent het einde van een relatie tijdens uw pensionering voor uw pensioen?

Het einde van een relatie heeft gevolgen voor het pensioen dat u hebt opgebouwd en op het pensioen dat u in de toekomst ontvangt. Bij een scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of einde van een periode van samenwonen heeft uw ex-partner mogelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dat ontvangt hij of zij na uw overlijden. De hoogte van het bijzonder nabestaandenpensioen is afhankelijk van verschillende situaties. U en uw ex-partner worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Is er een vereniging voor gepensioneerden?

Veel pensioengerechtigden vinden het prettig om het contact met collega’s voort te zetten. Dat kan via verschillende verenigingen voor pensioengerechtigden. Wij laten u graag kennismaken met een drietal verenigingen voor voormalig vliegend personeel. Deze verenigingen stellen ook de kandidaten voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM voor.

Ontvangt u pensioen én een WAO- of WIA-uitkering van het UWV?

Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Wel brengen wij het bedrag van de WAO- of WIA-uitkering op uw pensioen in mindering. 

Ontvangt u variabel beleggingspensioen?

Kijk voor uw persoonlijke situatie in de Pensioenplanner.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)