Organisatie

Het bestuur

Het pensioenfonds heeft een juridische vorm van een stichting en wordt bestuurd door een bestuur. Binnen het fonds bepaalt het bestuur als hoogste orgaan het beleid. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten die betrekking hebben op het fonds en de daarmee verbonden (uitvoerings)handelingen.

ALM-commissie

De ALM-commissie komt ten minste tweemaal per jaar bijeen om de positie van het fonds en ontwikkelingen in ALM-context te toetsen. De commissie verzorgt de evaluatie van het gevoerde beleggingsbeleid en de verkenning van beleidsopties in het belang van balansbeheer.

Commissie beleggingszaken

De Commissie beleggingszaken bereidt het beleggingsbeleid voor. In de commissie participeren externe deskundigen.

Commissie pensioen- en algemeen bestuurlijke zaken (PABZ)

In deze commissie worden bestuursbesluiten die betrekking hebben op bijvoorbeeld het reglement, onderzoeken van DNB en andere gerelateerde onderwerpen, voorbereid. De commissie beoordeelt klachten en verzoeken rond invaliditeitspensioen.

Communicatiecommissie 

Het fonds heeft een vaste communicatiecommissie. Deze commissie bereidt het communicatiebeleid voor en begeleidt de uitvoering van het beleid door de uitvoeringsorganisatie.

Verantwoordingsorgaan

Dit orgaan bestaat uit negen leden. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de voor de toekomst gemaakte beleidskeuzen. Het oordeel van het orgaan wordt opgenomen in het jaarverslag.

Intern toezicht

Het intern toezicht bij het fonds wordt uitgevoerd door een zogeheten raad van toezicht. De raad van toezicht, die uit drie onafhankelijke deskundigen bestaat, houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht ziet onder meer toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde.

De bevindingen van de raad van toezicht worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

Uitvoeringsorganisatie 

De uitvoering van de taken van het pensioenfonds is uitbesteed aan Blue Sky Group. Deze uitvoeringsorganisatie handelt op basis van duidelijke mandaten en een marktconform service level agreement. Het pensioenfonds is mede-aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie. 

Externe beheerders

Het pensioenfonds belegt zelf niet rechtstreeks in aandelen, maar schakelt daarvoor externe specialisten in. Ook andere portefeuilles, als obligaties en onroerend goed, worden grotendeels door externe beheerders beheerd. Waar mogelijk maakt het pensioenfonds gebruik van het beleid en de kanalen van de externe vermogensbeheerders. Deze hebben mandaat om in het belang van het pensioenfonds op te treden. Uw pensioenfonds neemt zelf niet deel aan aandeelhoudersvergaderingen. Dit houdt verband met de wijze waarop het vermogensbeheer is georganiseerd. Overigens heeft uw pensioenfonds slechts zeer kleine posities in Nederlandse fondsen. Het leeuwendeel van de portefeuille komt uit de rest van de wereld.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)