Pensioen voor uw nabestaanden als u in dienst bent

De pensioenregeling heeft een aantal regelingen voor uw partner en/of kinderen in het geval u overlijdt zolang u bij KLM in dienst bent. Hieronder leest u wat er geregeld is voor uw partner en voor uw kinderen. Wilt u weten wat zij precies krijgen? Bezoek dan de Pensioenplanner voor uw persoonlijke pensioensituatie en het maken van berekeningen.

Wat is er standaard geregeld voor uw partner?

Wat is er standaard geregeld voor uw kinderen?


Wat is er standaard geregeld voor uw partner?

Nabestaandenpensioen op risicobasis
Uw partner krijgt nabestaandenpensioen als u overlijdt terwijl u bij KLM werkt. Het nabestaandenpensioen is 1,313% van de (gemaximeerde) pensioengrondslag van elk jaar dat u aan de pensioenregeling hebt deelgenomen. 

Het nabestaandenpensioen is vanaf 1 januari 2015* op risicobasis verzekerd. Dat wil zeggen dat uw partner alleen recht heeft op nabestaandenpensioen zolang u bij KLM werkt. Gaat u uit dienst, met pensioen of eindigt uw relatie? Dan vervalt deze dekking voor het nabestaandenpensioen. Dus: u bouwt géén aanspraak op nabestaandenpensioen op die wij kunnen uitkeren bij overlijden na uw dienstverband bij KLM. 

*Het nabestaandenpensioen dat u tot 1 januari 2015 hebt opgebouwd is in 2016 collectief omgezet in extra ouderdomspensioen. Het bedrag van het tot 1 januari 2015 opgebouwde nabestaandenpensioen is vervolgens op risicobasis verzekerd. Hebt u tegen de omzetting bezwaar gemaakt? Dan blijft het opgebouwde nabestaandenpensioen staan. Op de Pensioenplanner ziet u wat uw partner krijgt als u komt te overlijden.

Nabestaandenoverbruggingspensioen & tijdelijk nabestaandenpensioen
Uw partner krijgt een nabestaandenoverbruggingspensioen als u komt te overlijden voordat uw partner AOW ontvangt. Dit pensioen bedraagt maximaal circa € 23.850,- per jaar als compensatie voor het ANW-hiaat en de te betalen premies volksverzekeringen. Het nabestaandenoverbruggingspensioen wordt op risicobasis verzekerd. Dat wil zeggen dat de verzekering komt te vervallen als u uit dienst gaat of uw relatie eindigt (voor een eventuele nieuwe partner blijft de verzekering in stand). Gaat u aansluitend op uw dienstverband met pensioen? Dan loopt de verzekering door tot de AOW-leeftijd van uw partner.

Was u vóór 1 januari 2006 al in dienst van KLM? Dan hebt u tot 1 januari 2006 ook tijdelijk nabestaandenpensioen opgebouwd. Na uw overlijden ontvangt uw partner dit tijdelijke nabestaandenpensioen tot hij of zij 71 jaar en 6 maanden is, maar uiterlijk tot zijn/haar overlijden of eerdere AOW-ingangsdatum.

Neemt u deel aan de netto pensioenregeling?
Dan is er ook een netto nabestaandenpensioen verzekerd voor uw partner. Dit komt bovenop het nabestaandenpensioen uit de basispensioenregeling. Mocht u overlijden terwijl u bij KLM werkt, dan krijgt uw partner een netto nabestaandenpensioen zo lang hij of zij leeft. Dat pensioen is 0,907% (opbouwpercentage) van het gemiddelde loon boven € 107.593,- dat u tijdens uw deelname netto hebt verdiend. Voor het bepalen van de deelnemerstijd gaan wij er van uit dat u tot uw pensioendatum zou hebben deelgenomen aan de netto pensioenregeling.  

Bij de bepaling van het loon blijft de premievrijvaltoelage in verband met de wettelijke aftopping van het pensioengevend loon buiten beschouwing. 

Wanneer komt uw partner in aanmerking voor nabestaandenpensioen?
Uw partner komt in aanmerking voor nabestaandenpensioen als u:

  • Getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt

Wij krijgen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Denk er wel aan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook bij HR KLM te melden. Zo kan uw partner eventueel ook in aanmerking komen voor IPB en collectieve verzekeringen.

  • Een door KLM erkend samenlevingsverband bent aangegaan

Meld uw nieuwe partner aan bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds. Dat geldt dus ook bij een contract dat bedoeld is om samen te IPB-en!

Woont u in het buitenland? Meld uw nieuwe partner dan altijd per ondertekende brief bij ons aan.

Is uw partner meer dan tien jaar jonger?
Dan wordt het nabestaandenpensioen (zowel het levenslange als het tijdelijke nabestaandenpensioen) verlaagd met 2,5% voor elk vol jaar dat uw partner meer dan tien jaar jonger is dan u. Het aantal jaren boven de tien wordt met één verminderd voor elk vol jaar dat het huwelijk, geregistreerd partnerschap of erkend samenlevingsverband heeft bestaan.

Let op: Bent u arbeidsongeschikt en uw relatie na ingang van het invaliditeitspensioen aangegaan? Dan geldt een verlaging met 2,5% voor elk vol jaar dat uw partner meer dan drie jaar jonger is.

Scheiding in het verleden
Hebt u een nieuwe partner en hebt u een deel van uw ouderdomspensioen geruild voor bijzonder nabestaandenpensioen voor uw ex-partner? De verzekering van het nabestaandenpensioen op risicobasis voor uw nieuwe partner wordt dan berekend over de periode vanaf de scheidingsdatum tot uw pensioendatum

Variatie in hoogte van het nabestaandenpensioen
Bij overlijden tijdens deelname aan de basispensioenregeling wordt standaard een hoog/laag-regeling toegepast. Dat betekent dat uw partner standaard tot de ingangsdatum van de AOW-uitkering (uiterlijk 71 jaar en 6 maanden) een hoger bedrag aan nabestaandenpensioen ontvangt dan daarna.

Het verschil tussen het hoge en het lage pensioen vóór en na de AOW-gerechtigde leeftijd (uiterlijk 71 jaar en 6 maanden) bedraagt maximaal € 5.624,- (2019). De wijze van vaststelling van het pensioenbedrag vóór en na AOW-ingang, is vastgelegd in het pensioenreglement. Uw partner kan bij ingang van het nabestaandenpensioen van deze hoog/laag-regeling afzien door dit schriftelijk, via het daarvoor bestemde formulier, aan het pensioenfonds kenbaar te maken.

Overlijden binnen een jaar na aanvang van de relatie
Overlijdt u binnen een jaar na aanvang van uw relatie? Dan komt het nabestaandenpensioen op risicobasis te vervallen en keren wij geen nabestaandenpensioen uit. Het pensioenfonds kan in sommige gevallen besluiten toch het volledige nabestaandenpensioen uit te keren. Voor arbeidsongeschikten geldt een termijn van 3 jaar na aanvang van de relatie.

Wat is er standaard geregeld voor uw kinderen?

Wezenpensioen
Als u overlijdt zolang u bij KLM werkt ontvangen uw kinderen wezenpensioen. Wij krijgen van de Basisregistratie Personen automatisch door of u kinderen hebt.

Het wezenpensioen gaat in op de dag na uw overlijden en wordt uitgekeerd tot de 18e verjaardag van uw kinderen. Het bedraagt vanaf 1 januari 2016 0,263% over de (gemaximeerde) pensioengrondslag in elk jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling.

Verder geldt:

  • Voor kinderen zonder ouders (volle wezen) wordt het vanaf 1 januari 2015 opgebouwde wezenpensioen verdubbeld.
  • Het wezenpensioen geldt voor maximaal zes kinderen. Bij meer dan zes kinderen wordt het maximale bedrag verdeeld over alle kinderen.
  • Studerende kinderen ontvangen tot uiterlijk hun 27e wezenpensioen of de eerdere afronding van hun opleiding. Het pensioenfonds vraagt dan ieder jaar om een studieverklaring om het wezenpensioen te kunnen uitkeren. Let op: als uw kinderen studiefinanciering van de overheid krijgen, telt het wezenpensioen als belastbaar loon mee voor de bijverdienregeling in het kader van de studiefinanciering. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs vindt u meer informatie.
  • Hebt u een nabestaandenoverbruggingspensioen verzekerd? Dan krijgen uw kinderen naast het genoemde wezenpensioen € 4.475,- per jaar (2019) extra uitgekeerd. Dit bedrag wordt niet verdubbeld voor volle wezen.

Netto wezenpensioen
Neemt u deel aan de netto pensioenregeling? Dan krijgen uw kinderen ook een netto wezenpensioen, naast het wezenpensioen uit de basispensioenregeling. Dit netto wezenpensioen is 0,308% (opbouwpercentage) van het gemiddelde loon boven de € 107.593,- dat u tijdens uw deelname netto hebt verdiend.

Het netto wezenpensioen is verzekerd op risicobasis. Dat wil zeggen dat het komt te vervallen zodra u geen overlijdensrisicopremie meer betaalt, bijvoorbeeld als u uit dienst gaat. Kiest u bij pensionering voor variabel beleggingspensioen, dan is het wezenpensioen standaard verzekerd.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)