Pensioen

Welkom bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM

Basispensioenregeling

U bouwt verplicht pensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever KLM. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten voor uw financiële planning. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op de Pensioenplanner.

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Het Pensioen 1-2-3 is een wettelijk voorgeschreven communicatiemiddel, dat bestaat uit 3 lagen. Hieronder ziet u de eerste laag, waarin u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling leest. Als u op een icoon klikt, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u per laag doorklikken naar laag 3, bestaande uit juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

 

U kunt laag 1 en laag 2 printen of opslaan als PDF met de printbuttons rechtsboven.

 

Bouwt u ook pensioen op in de netto pensioenregeling? Bekijk dan ook het Pensioen 1-2-3 van de netto pensioenregeling.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u bij een fulltime dienstverband als u 58 wordt.

Ouderdomspensioen zolang u leeft

Via uw werkgever KLM neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 58 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Als u op of na uw 42e in deeltijd bent gaan werken kunt u uw pensioenleeftijd van 58 uitstellen tot maximaal 62. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, maar niet eerder dan op uw 50e.

Hoeveel pensioen krijgt u?
Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioenleeftijd maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen ziet u in de Pensioenplanner, op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

U bouwt pensioen op over uw salaris tot € 107.593,- 
U bouwt 1,08% aan ouderdomspensioen op over uw salaris tot € 107.593,- minus de franchise. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Naast de eventuele bovengrens van € 107.593,- (2019) houdt uw pensioenuitvoerder al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Dit deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw salaris tot € 107.593,- (2019) dat u in dat jaar hebt verdiend. Daarboven mag u fiscaal gezien sinds 2015 geen bruto pensioen opbouwen. Deze grens geldt bij een 100% dienstverband en wordt naar rato doorberekend naar deeltijd dienstverbanden. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd door de overheid.

Rekenvoorbeeld 1
Stel: u verdient € 60.000,- in een bepaald jaar en werkt 100%. De franchise in dat jaar is € 13.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 47.000,-. U bouwt in dat jaar 1,08% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 47.000,-. Dat is € 507,60 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Rekenvoorbeeld 2
Stel: een fulltime salaris is € 187.500,- en u werkt 80%. Dan verdient u € 150.000,- op jaarbasis. De franchise in dat jaar is € 13.000,- en de bovengrens € 107.593,-. Bij een fulltime dienstverband zou u in de basisregeling over 107.593 – 13.000 = € 94.593,- pensioen opbouwen. Echter, u werkt 80% en bouwt daarom naar rato pensioen op over uw salaris in de basisregeling. Namelijk over een bedrag van 80% van (107.593 - 13.000) = € 75.674,-. U bouwt in dat jaar 1,08% ouderdomspensioen op over € 75.674,-. Dat is € 817,28 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie. U ziet dat u in dit geval over meer dan de helft van uw salaris geen pensioen opbouwt in de basispensioenregeling.

Laag 3: fondsdocumenten

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner nabestaandenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij KLM werkt en deelnemer van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM bent. 

Nabestaandenpensioen: pensioen voor uw partner als u overlijdt

Zolang u bij KLM werkt en daardoor deelneemt bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM, is er voor uw partner een nabestaandenpensioen verzekerd. Dit nabestaandenpensioen wordt als u overlijdt aan uw partner uitbetaald zolang uw partner in leven is. De hoogte van het pensioen voor uw partner bij uw overlijden ziet u in de Pensioenplanner, op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Verzekering stopt bij uit dienst gaan, einde relatie en pensionering
Het nabestaandenpensioen voor uw partner is op risicobasis verzekerd. Deze verzekering stopt als u uit dienst gaat, uw relatie eindigt of met pensioen gaat. Er is dan geen nabestaandenpensioen voor uw (ex)partner als u overlijdt, tenzij u op dat moment een deel van uw ouderdomspensioen omzet in nabestaandenpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager.

Opgebouwd nabestaandenpensioen van voor 1 januari 2015
Het nabestaandenpensioen dat u tot 1 januari 2015 had opgebouwd is in 2016 collectief omgezet in extra ouderdomspensioen. Hebt u tegen deze omzetting bezwaar gemaakt? Dan is het opgebouwde nabestaandenpensioen blijven staan.

Nabestaandenoverbruggingspensioen en tijdelijk nabestaandenpensioen
Uw partner krijg een nabestaandenoverbruggingspensioen (tot zijn/haar AOW-leeftijd) als u komt te overlijden voordat uw partner AOW ontvangt. Was u voor 1 januari 2006 in dienst van KLM? Dan hebt u tot 1 januari 2006 ook tijdelijk nabestaandenpensioen opgebouwd.

Wettelijke ANW-regeling
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

U kunt meer lezen bij Voor partner en kinderen.

Laag 3: fondsdocumenten

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen tot een bepaalde leeftijd wezenpensioen, onafhankelijk van of u nog deelnemer van dit pensioenfonds bent.

Wezenpensioen: pensioen voor uw kinderen als u overlijdt

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook wezenpensioen op. Als u komt te overlijden ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Het wezenpensioen is 0,263% van de in ieder afzonderlijk deelnemersjaar geldende pensioengrondslag tot een maximum jaarsalaris van € 107.593,- (in 2019 bij een dienstverband van 100%). Elk kind ontvangt wezenpensioen tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, ontvangt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.
Uw kinderen (maximaal 6) ontvangen dit wezenpensioen ook als u niet meer in dienst bent bij KLM op het moment dat u overlijdt.

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over de aanvullende voorzieningen voor kinderen vindt u bij Voor partner en kinderen

Laag 3: fondsdocumenten

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Daarnaast hebt u recht op een invaliditeitspensioen.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw tot € 107.593,- zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt (in 2019 bij een dienstverband van 100%). U ontvangt een bruto toelage om zelf de opbouw van pensioen boven het genoemde bedrag te kunnen verzorgen.

Daarnaast hebt u recht op een invaliditeitspensioen. De hoogte van het uit te keren invaliditeitspensioen wordt niet beperkt door de bovengrens van € 107.593,-. De WIA-uitkering die u van het UWV ontvangt, wordt hierop in mindering gebracht. Meer informatie hierover vindt u bij Arbeidsongeschiktheid.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze basispensioenregeling u biedt? Klik door naar het basispensioenreglement of vraag het bij ons op.

Laag 3: fondsdocumenten

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Gaat u uit dienst, eindigt uw relatie of gaat u met pensioen? Dan krijgt uw (ex)partner geen nabestaandenpensioen als u komt te overlijden, tenzij u er bij uitdiensttreding, einde relatie of pensionering voor hebt gekozen een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen.

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, uw relatie is beëindigd of u met pensioen bent gegaan, is er geen nabestaandenpensioen

Gaat u uit dienst, eindigt uw relatie of gaat u met pensioen? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Daarmee krijgt uw (ex)partner als u komt te overlijden een nabestaandenpensioen. Als u afziet van deze omzetting, dan is er voor uw (ex)partner geen nabestaandenpensioen verzekerd na uw uitdiensttreding, einde relatie of pensionering.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Overige voorzieningen die u zelf treft. Bijvoorbeeld met het netto pensioen (over uw salaris boven € 107.593,-), eigen vermogensopbouw, een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Bereken uw verwachte AOW-leeftijd..De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

Lees meer over veelgestelde vragen en antwoorden over AOW.

B. Het pensioen dat u verplicht via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op de Pensioenplanner en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu hebt opgebouwd. Op het UPO vindt u ook gegevens van het nabestaanden- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via KLM. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. U kunt, als u jaarlijks meer dan € 107.593,- (in 2019 bij een dienstverband van 100%) verdient, via KLM vrijwillig extra pensioen opbouwen in de netto pensioenregeling. Kijk bij Netto pensioenregeling in het kort voor meer informatie.

Laag 3: fondsdocumenten

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over slechts een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Boven de € 107.593,- (in 2019 bij een dienstverband van 100%) mag u geen pensioen opbouwen. Ook over het salaris tot € 107.593,- bouwt u niet over het gehele bedrag pensioen op. Uw pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Dit deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw salaris tot € 107.593,- minus de franchise bouwt u jaarlijks pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand, zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling. Zie ook 'Wat krijgt u in deze pensioenregeling' bij 'ouderdomspensioen’.

Laag 3: fondsdocumenten

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw (pensioengevend) loon tot € 107.593,- (in 2019 bij een dienstverband van 100%). Over €13.784,96 bouwt u in 2019 geen pensioen op. Over dit 'drempelbedrag', ook wel franchise genoemd, mag geen pensioen worden opgebouwd omdat u op uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het loon tot € 107.593,- min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,08% aan ouderdomspensioen op.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Over het salaris tot maximaal € 107.593,- (in 2019 bij een dienstverband van 100%) minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,08% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld 1

Stel: u verdient € 60.000,- in een bepaald jaar en werkt 100%. De franchise in dat jaar is € 13.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 47.000,-. U bouwt in dat jaar 1,08% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 47.000,-. Dat is € 507,60 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Rekenvoorbeeld 2

Een fulltime salaris is € 187.500,- en u werkt 80%. Dan verdient u € 150.000,- op jaarbasis. De franchise in dat jaar is € 13.000,- en de bovengrens € 107.593,-. Bij een fulltime dienstverband zou u in de basisregeling over 107.593 – 13.000 = € 94.593,- pensioen opbouwen. Echter, u werkt 80% en bouwt daarom naar rato pensioen op over uw salaris in de basisregeling. Namelijk over een bedrag van 80% van (107.593 - 13.000) = € 75.674,-. U bouwt in dat jaar 1,08% ouderdomspensioen op over € 75.674,-. Dat is € 817,28 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie. U ziet dat u in dit geval over meer dan de helft van uw salaris geen pensioen opbouwt in de basispensioenregeling.

Laag 3: fondsdocumenten

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie voor uw pensioen. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2019 is de totale premie 21,4% (ex-Martinair 23,3%) van de som van de vaste maandsalarissen. U betaalt 14% (ex-Martinair 11%) van de som van de vaste maandsalarissen als pensioenpremie. Uw werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Lees meer bij Wat betaal ik voor mijn pensioen?

Laag 3: fondsdocumenten

Welke keuzes hebt u zelf?

Verandert u van werkgever? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Uw pensioen meenemen: waardeoverdracht

Bent u op of na 1 januari 2015 in dienst getreden bij KLM? Dan kunt u het pensioen dat u bij uw vorige werkgever hebt opgebouwd meenemen naar de basispensioenregeling van KLM. Dat heet waardeoverdracht. Of waardeoverdracht voor u gunstig is, hangt onder andere af van de pensioenregeling van uw vorige werkgever, het pensioensysteem en de wijze van indexatie. Bekijk hiervoor de pensioenvergelijkers van de pensioenfondsen.

Als u kiest voor waardeoverdracht hebt u al uw pensioen bij één pensioenfonds
Naast de pensioenaanspraken van uw laatste werkgever kunt u ook aanspraken van eerdere werkgevers aan ons overdragen. Als u een partner hebt, moet hij of zij ook akkoord gaan met de waardeoverdracht.

Waardeoverdracht aanvragen via het formulier
Aanvragen van waardeoverdracht kunt u via het waardeoverdrachtformulier. Wij nemen na ontvangst contact op met uw vorige pensioenuitvoerder(s) en gaan na hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd. U ontvangt een schriftelijke offerte voor waardeoverdracht. Daarna bepaalt u of waardeoverdracht voor u zinvol is. Uw beslissing geeft u aan op de offerte en deze stuurt u terug. Wij handelen de eventuele overdracht met uw oude pensioenuitvoerder af.

Verlaat u KLM, ook dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht
Bepaal of waardeoverdracht voor u een goede keuze is. Dit hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Een pensioenfonds mag alleen meewerken aan waardeoverdracht als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% is.

Kleine pensioenen worden automatisch overgedragen
Kleine pensioenen (tussen de € 2,- en € 484,09 bruto per jaar) worden samengevoegd. Als u van baan wisselt gaat een klein pensioen automatisch mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Hele kleine pensioenen (€ 2,- bruto per jaar of minder) komen te vervallen.

Als u niet kiest voor waardeoverdracht
Dan blijft uw opgebouwde pensioen bij uw pensioenfonds staan. U krijigt dat deel van uw pensioen bij pensionering van uw pensioenfonds.

Als u ook netto pensioen hebt opgebouwd bij ons
Dan kunt u dit netto pensioen alleen meenemen als de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever ook een netto regeling uitvoert. Wilt of kunt u uw netto pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM staan en blijft u de jaarlijkse uitvoerings- en beleggingskosten betalen. U koopt vervolgens met het kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner.

Laag 3: fondsdocumenten

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 107.593,- (2019), dit is het wettelijke maximum voor de basisregeling (de bruto regeling). Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan de netto pensioenregeling. U wordt automatisch deelnemer aan de netto pensioenregeling en kunt zich afmelden als u dat wenst. U ontvangt bericht als u hiervoor in aanmerking komt

Pensioen opbouwen over uw salaris boven € 107.593,- (2019)

Bij Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM kunt u, naast uw verplichte pensioenopbouw in de basispensioenregeling, vrijwillig extra pensioen opbouwen en aanvullende dekking krijgen voor het nabestaanden- en wezenpensioen in de netto pensioenregeling van het pensioenfonds.

Met de netto pensioenregeling extra pensioen opbouwen
Zodra u meer verdient dan € 107.593,- ontvangt u pensioenpremietoelagen van KLM. U kunt het netto bedrag van de pensioenpremietoelagen als promie inleggen. U kunt ook de hogere, fiscaal maximaal toegestane premie inleggen. De premie wordt via uw werkgever op uw salaris wordt ingehouden. Met als verschil dat deze premie wordt ingehouden op uw netto salaris. Over uw netto pensioenkapitaal hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een netto pensioen in tegen de dan geldende voorwaarden. U hoeft vanaf het moment dat uw netto pensioen tot uitkering komt geen belasting en sociale premies te betalen.

Als u in aanmerking komt voor deze regeling neemt u automatisch deel, tenzij u het pensioenfonds via een afstandsverklaring laat weten dit niet te willen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw werkgever of bij het Pensioen 1-2-3 van de Netto Pensioenregeling.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor nabestaandenpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioendatum, als uw relatie eindigt en als u uit dienst gaat. 

Ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen

Als u met pensioen gaat of eerder KLM verlaat en op uw pensioendatum, eindigt de risicodekking voor het nabestaandenpensioen. Er is dan geen nabestaandenpensioen meer voor uw partner wanneer u overlijdt. Ook als uw relatie eindigt, is er geen risicodekking voor het nabestaandenpensioen van uw ex-partner. U kunt op deze momenten een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel weer een nabestaandenpensioen van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u bij pensionering eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.
In de Pensioenplanner ziet u de bedragen van uw ouderdomspensioen en uw nabestaandenpensioen na het ruilen.

Laag 3: fondsdocumenten

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 58 jaar. Wilt u eerder met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Uw pensioendatum uitstellen kan onder voorwaarden ook.

Eerder stoppen of langer doorwerken

De standaard pensioenleeftijd in Nederland is 68 jaar, dit wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd genoemd.

Pensioenleeftijd vliegers KLM is 58 jaar
In de pensioenregeling van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM is de pensioenleeftijd 58 jaar.

Eerder met pensioen gaan kan vanaf uw 50e
In plaats van met pensioen te gaan op uw 58e kunt u er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan, namelijk vanaf uw 50e. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Ook moet u er rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Langer doorwerken bij KLM
Ook kunt u ervoor kiezen uw pensioendatum uit te stellen, dit kan alleen als u op of na uw 42e bij KLM in deeltijd bent gaan werken. Dan wordt het uitbetalen van het ouderdomspensioen uitgesteld totdat u met pensioen gaat, maar uiterlijk tot uw 62e. Als u langer doorwerkt bij KLM, wordt uw ouderdomspensioen hoger en blijft u ook pensioen opbouwen.

Pensioen later in laten gaan
U kunt uw pensioen ook nadat u gestopt bent met werken bij KLM later in laten gaan. Bijvoorbeeld omdat u ergens anders bent gaan werken. Uitstellen kan tot uiterlijk de eerste dag van de maand dat u de AOW-leeftijd bereikt.

Let op: als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u vanaf uw pensionering beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt op de pensioendatum de keuze maken om eerst een periode een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. U kiest maximaal twee momenten waarop de verhoogde uitkering van het ouderdomspensioen overgaat in een lagere uitkering of andersom. Een omslagdatum is altijd de eerste dag van de maand. U kunt in de Pensioenplanner diverse berekeningen uitvoeren.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de pensioenvergelijker.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken?

Klik dan door naar de pensioenvergelijker.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Welke risico's zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Ons fonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen
Bijvoorbeeld de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen
Pensioenfondsen maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen
Daarom zorgt Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Risicomanagement
Er zijn meer risico’s waar Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Het pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM vindt u bij risicobeleid en in het jaarverslag.

Beleidsdekkingsgraad belangrijk voor het nemen van besluiten
Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Deze is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Kijk bij kwartaalberichten voor meer informatie over onze financiële situatie en bij dekkingsgraden voor de actuele beleidsdekkingsgraad.

Lees meer over de financiële positie van het pensioenfonds of kijk direct bij kwartaalberichten en dekkingsgraden voor de actuele cijfers.

Laag 3: fondsdocumenten

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de cao-lonen (in de sector Particulier Bedrijf). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie Stijging vd cao-lonen  Stijging
    sector Particulier Bedrijf prijzen*
Indexatie 2019 2,10% 2,10% 1,71%
Indexatie 2018  1,40% 1,40% 1,38%
Indexatie 2017 1,70% 1,70% 0,32%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Welvaartsvast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2019 iets minder kopen dan in 2018. Dat heet ‘inflatie’. Normaliter worden daarom loonsverhogingen afgesproken om de welvaart in stand te houden.

Het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM probeert uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren en welvaartsvast te houden
In principe wordt het opgebouwde pensioen jaarlijks verhoogd aan de hand van de stijging van de cao-lonen (in de sector Particulier Bedrijf). Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt mogelijk niet altijd om de pensioenen te verhogen met de hiervoor beschikbare middelen (waaronder een toeslagendepot). Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het fonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM de pensioenen als volgt geïndexeerd:

Jaar Indexatie Stijging vd cao-lonen* Stijging van de prijzen**
2019 2,10% 2,10% 1,71%
2018 1,40% 1,40% 1,38%
2017 1,70% 1,70% 0,32%
2016 1,30%    1,30% 0,65%
2015  1,00% 1,00% 0,98%
2014 1,20%  1,20% 2,51%
2013  1,70% 1,70% 2,45%
2012 1,40% 1,40% 2,34%
2011 0,70% 0,70% 1,27%
2010 2,50% 2,50% 1,19%
2009 3,60% 3,60% 2,49%

*De cijfers over stijging van de lonen betreffen de jaarlijkse cao-loonsverhogingen in de sector Particulier Bedrijf.

**Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Meer informatie over de indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren.

Laag 3: fondsdocumenten

Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig - maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de lonen.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen. 

Als er een tekort is

Sinds eind derde kwartaal in 2017 ligt de beleidsdekkingsgraad weer boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad waardoor er geen sprake meer is van een reservetekort.

Meer informatie over de indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Onze kosten

Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie van de regeling en kosten om aan de eisen van de toezichthouder te voldoen. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Laag 3: fondsdocumenten

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u kiest voor waardeoverdracht
Aanvragen van waardeoverdracht kunt u via het waardeoverdrachtformulier. Wij nemen na ontvangst contact op met uw vorige pensioenuitvoerder(s) en gaan na hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd. U ontvangt een schriftelijke offerte voor waardeoverdracht. Daarna bepaalt u of waardeoverdracht voor u zinvol is. Uw beslissing geeft u aan op de offerte en deze stuurt u terug. Wij handelen de eventuele overdracht met uw oude pensioenuitvoerder af.

Kleine pensioenen worden automatisch overgedragen
Kleine pensioenen (tussen de € 2,- en € 484,09 bruto per jaar) worden samengevoegd. Als u van baan wisselt gaat een klein pensioen automatisch mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Hele kleine pensioenen (€ 2,- bruto per jaar of minder) komen te vervallen.

Verlaat u KLM?
Ook dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht. Bepaal of waardeoverdracht voor u een goede keuze is. Dit hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

Uw opgebouwde pensioenaanspraken bij het fonds laten staan
Als u niets doet, blijven uw opgebouwde pensioenaanspraken bij het fonds staan. Daarmee houdt u recht op het ouderdomspensioen, de AOW-hiaatcompensatie en het eventuele overbruggingspensioen dat u hebt opgebouwd. 
•    U ontvangt het ouderdomspensioen zodra u uw pensioenleeftijd bereikt maandelijks, zolang u leeft.
•    Uw kinderen behouden recht op het opgebouwde wezenpensioen als u komt te overlijden.

Wilt u zorgen voor een inkomen voor uw partner als u na uw uitdiensttreding komt te overlijden? 
Het nabestaandenrisico op risicobasis komt te vervallen zodra u KLM verlaat. U kunt een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen in de verhouding 100:70 (het bedrag wordt zo verdeeld dat het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt). Neem hiervoor contact met ons op.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook hebt u recht op een invaliditeitspensioen. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door KLM en het UWV.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. Uw partner heeft bij uw overlijden recht op nabestaandenpensioen. Vindt u dat het nabestaandenpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op nabestaandenpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een door KLM erkend notarieel samenlevingscontract hebben. Vervolgens informeert KLM het pensioenfonds hierover.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. 

Bij een scheiding zijn er twee dingen die u moet regelen voor uw pensioen: de verdeling van uw pensioen en de hoogte van het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner

Bij einde van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap
U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele (afwijkende) afspraken door het Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen plus - in geval van afwijkende afspraken - een kopie van het scheidingsconvenant naar het pensioenfonds te sturen. Als het formulier langer dan twee jaar na de scheiding verstuurd wordt of bij afwijkende afspraken moet het door beiden ondertekend worden. 

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Bijzonder nabestaandenpensioen regelen voor uw ex-partner voor als u overlijdt
Bij scheiding eindigt het nabestaandenpensioen op risicobasis voor uw ex-partner. U kunt een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor bijzonder nabestaandenpensioen voor uw ex-partner in de verhouding 100:70. Neem daarvoor contact met ons op.

Uw ex-partner heeft recht op een bijzonder nabestaandenpensioen als u:

  • bij uw scheiding of uw eerdere uitdiensttreding of pensionering een deel van uw ouderdomspensioen hebt omgezet in nabestaandenpensioen, of
  • het tot 2015 opgebouwde nabestaandenpensioen niet hebt omgezet in extra ouderdomspensioen. 

Let op: ook ongehuwd samenwonenden – mits het samenlevingsverband door KLM erkend is – hebben recht op het nabestaandenpensioen van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Meld dus ook het einde van een samenlevingsverband aan KLM.

Laag 3: fondsdocumenten

Bij deeltijd werken of non-activiteit.

Bij deeltijd werken of non-activiteit

Als u er zelf voor kiest tijdelijk minder of helemaal niet te werken, dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. U kunt dit op eigen initiatief en kosten aanvullen.

Gaat u met non-activiteit en duurt deze periode maximaal drie maanden? Dan worden uw pensioenopbouw en risicoverzekeringen voortgezet tegen dezelfde kosten als wanneer u had gewerkt. Duurt de periode langer? Dan kunt u de opbouw van ouderdomspensioen voortzetten. U betaalt hiervoor dan een individuele premie, die afwijkt van de premie die KLM en u normaal betaalden. Tijdens non-activiteit wordt de dekking van het nabestaandenpensioen voortgezet, ook als u na die drie maanden niet kiest voor voortzetting van uw pensioenopbouw.

Kijk voor meer informatie Deeltijd werken of Non-activiteit.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan het pensioenfonds en lees verder bij 'In het buitenland'. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM daarover informeren.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u werkloos wordt.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. 

Laag 3: fondsdocumenten

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)