Uit dienst

Gaat u uit dienst bij KLM? Dan stopt uw pensioenopbouw automatisch, zowel in de basispensioenregeling als in de netto pensioenregeling. Het is niet mogelijk om uw deelname vrijwillig voort te zetten. Hieronder leest u wat er standaard geregeld is en welke keuzes u hebt. Gaat u uit dienst vanwege arbeidsongeschiktheid? Lees dan verder bij Arbeidsongeschiktheid.

Wat is er standaard geregeld?

Opgebouwde pensioenen blijven voor u staan
Als u niets doet, blijven uw opgebouwde pensioenaanspraken bij het fonds staan. Daarmee houdt u recht op het ouderdomspensioen, de AOW-hiaatcompensatie en het eventuele overbruggingspensioen dat u hebt opgebouwd. Uw kinderen behouden recht op het opgebouwde wezenpensioen. Dit keren wij uit als u komt te overlijden. Zij ontvangen het wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn, of tot uiterlijk hun 27e als ze studeren.

U ontvangt het ouderdomspensioen zodra u uw pensioenleeftijd bereikt maandelijks, zolang u leeft. Hebt u voor 1 januari 2006 overbruggingspensioen opgebouwd? Dan gaat dit gelijktijdig met uw ouderdomspensioen in. Wij keren dit uit tot de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt.
Bent u vóór 1 januari 2016 aan de pensioenregeling gaan deelnemen? Dan ontvangt u mogelijk AOW-hiaatcompensatie. Deze gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.

Verzekeringen komen te vervallen
De verzekering voor uw invaliditeitspensioen, en het nabestaandenpensioen op risicobasis en het nabestaandenoverbruggingspensioen voor uw partner en kinderen komen te vervallen zodra u KLM verlaat.

Verhoging van uw premievrije pensioen
Het bestuur beslist elk jaar aan de hand van de financiële situatie van het pensioenfonds of en in hoeverre uw premievrije pensioenen kunnen worden verhoogd. Uw pensioenfonds betaalt de verhoging van uw premievrije pensioenen uit het beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.
Een uitzondering hierop betreft de pensioenaanspraken uit de periode 1 januari 1968 tot 1 januari 2007. Deze aanspraken worden tot de leeftijd van 65 jaar onvoorwaardelijk verhoogd met de loonindex tot maximaal 2,5%.

Kleine pensioenen worden automatisch overgedragen
Kleine pensioenen (tussen de € 2,- en € 484,09 bruto per jaar) worden samengevoegd. Als u van baan wisselt gaat een klein pensioen automatisch mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Hele kleine pensioenen (€ 2,- bruto per jaar of minder) komen te vervallen.

Neemt u deel aan de netto pensioenregeling?

Dan stopt uw deelname bij uitdiensttreding. Het pensioenfonds blijft uw opgebouwde kapitaal voor u beleggen. De kosten voor de uitvoering worden aan het kapitaal onttrokken. U kunt uw netto pensioenkapitaal niet eerder afkopen. De risicodekking voor het netto nabestaandenpensioen en netto wezenpensioen stopt.


Welke keuzes hebt u?

#1 Nabestaandenpensioen voor uw partner ruilen of aankopen
Het nabestaandenpensioen op risicobasis komt te vervallen zodra u KLM verlaat. Wilt u zorgen voor een inkomen voor uw partner als u na uw uitdiensttreding komt te overlijden? Dan kunt u een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen in de verhouding 100:70 (het bedrag wordt zo verdeeld dat het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt). U kunt bij het pensioenfonds navragen wat voor invloed dit heeft op uw eigen pensioenbedrag. Uw partner moet akkoord gaan met uw keuze.
Het voordeel van het ruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen is dat uw partner een inkomen heeft als u er niet meer bent. Het nadeel is dat uw ouderdomspensioen hierdoor lager wordt.

Neemt u deel aan de netto pensioenregeling en gaat u uit dienst? Dan kunt u een deel van het opgebouwde netto pensioenkapitaal gebruiken voor het aankopen van een netto nabestaandenpensioen bij een verzekeraar. Op die manier zijn uw nabestaanden verzekerd van een uitkering als u overlijdt nadat uw deelname is gestopt. Kijk voor meer informatie bij Netto pensioen.

#2 Uw opgebouwde pensioen overdragen
Hebt of krijgt u een nieuwe werkgever? Bedenk dan of u uw pensioen wilt overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever (waardeoverdracht). Dit kan voor u een voordeel zijn als u het prettig vindt om van één pensioenuitvoerder pensioen te ontvangen. Daar staat tegenover dat u risico’s spreidt als u uw diverse pensioenen laat staan bij verschillende pensioenuitvoerders.

Of waardeoverdracht gunstig is, hangt af van de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Hiertoe kunt u de pensioenregeling van uw oude en nieuwe pensioenfonds met elkaar vergelijken. Let hierbij onder andere op het soort pensioenregeling en welk beleid er is voor de jaarlijkse verhoging van uw pensioen (indexatie). Hierbij is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk.

U vraagt een waardeoverdracht aan bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Let op: pensioenfondsen kunnen alleen meewerken aan waardeoverdracht als de dekkingsgraad (van beide pensioenfondsen) boven de 100% is. Check de actuele dekkingsgraden van Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel en uw nieuwe pensioenfonds.

#3 Uw opgebouwde netto pensioenkapitaal overdragen
Neemt u deel aan de netto pensioenregeling? En heeft uw nieuwe werkgever ook een netto pensioenregeling? Alleen dan kunt u uw netto pensioenkapitaal overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U kunt dit regelen met uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Ook hier geldt dat het overdragen van uw netto kapitaal een voordeel kan zijn als u het prettig vindt om bij één pensioenuitvoerder pensioen op te bouwen. Daar staat tegenover dat u risico’s spreidt als u uw diverse pensioenen laat staan bij verschillende pensioenuitvoerders.

Draagt u uw netto kapitaal niet over? Dan belegt het pensioenfonds het voor u tot u met pensioen gaat. De bijbehorende kosten worden aan het op dat moment aanwezige kapitaal onttrokken.

#4 Uw pensioendatum vervroegen of uitstellen
U kunt ervoor kiezen uw ouderdomspensioen vervroegd te laten ingaan, op z’n vroegst op de eerste dag van de maand waarin u 50 jaar wordt. Het voordeel is dat u al eerder pensioen ontvangt. Het nadeel is dat het uit te keren ouderdomspensioen lager wordt.
U kunt ook de ingang van uw ouderdomspensioen uitstellen tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Neem contact op met onze afdeling Pensioenservice als u uw pensioendatum wilt veranderen.

Checklist: waar moet u aan denken?

  • Hebt u een partner? Bedenk dan of en hoeveel ouderdomspensioen u wilt ruilen voor nabestaandenpensioen. Bepaal ook of u netto nabestaandenpensioen aan wilt kopen uit uw netto pensioenkapitaal

  • Besluit of u uw pensioen overdraagt naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Let hierbij op de financiële situatie van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

  • Hebt u netto pensioenkapitaal opgebouwd? En biedt uw nieuwe werkgever een netto pensioenregeling? Bepaal dan of u uw netto kapitaal wilt overdragen.

Wilt u weten hoe uw pensioensituatie eruit ziet?

Zolang u nog bij KLM werkt, kunt u voor inzicht in uw pensioensituatie de pensioenplanner raadplegen. Ook kunt u hier het effect van uw keuzes doorrekenen. Gaat u uit dienst? Dan ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht waar u kunt zien hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer 020 426 62 20. Mailen kan ook: pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)