ESG wet- en regelgeving

SFDR

De Europese Verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – die in maart 2021 in werking is getreden – ziet er op toe dat wij als pensioenfonds transparant zijn over de mate waarin wij bij onze beleggingsbeslissingen rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Wij moeten daarbij laten zien:

  • in hoeverre we bij onze beleggingsbeslissingen ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen;
  • in hoeverre we duurzaamheidsrisico’s integreren in ons beleggingsbeleid; en 
  • hoe het beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

De SFDR werkt met classificaties van het pensioenproduct die aangeven in welke mate het pensioenproduct duurzaamheid als doel heeft. Op die manier wordt transparant in welke mate uw pensioenfonds uw pensioenpremie duurzaam belegt. Er zijn drie classificaties: 

  1. De ‘grijze’ producten, ook ‘artikel 6’ genoemd, dit zijn producten zonder duurzame doelstelling en die geen of ecologische of sociale kenmerken promoten;
  2. 'Lichtgroene’ producten, ook ‘artikel 8’ genoemd, dit zijn producten die duurzaamheidskarakteristieken promoten;
  3. 'Donkergroene’ of ‘artikel 9’-producten, dit zijn producten die duurzame beleggingen tot doel hebben.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Ons pensioenproduct classificeren wij als een artikel 6-product. Het pensioenfonds heeft de ambitie om in 2024 over te gaan naar een artikel 8-classificatie (lichtgroen product). Ons beleggingsbeleid is er hoofdzakelijk op gericht voldoende rendement te behalen om nu en in de toekomst een welvaartsvast pensioen uit te kunnen betalen aan onze deelnemers. Hoewel we duurzaamheid belangrijk vinden en op verschillende manieren rekening houden met duurzaamheid, streven we geen duurzaam doelstelling of ambitie na. Op dit moment worden ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen bij beleggingsbeslissingen. In de Q&A hieronder leest u waarom.

Wij informeren u graag over de stappen die wij zetten op het gebied van duurzaamheid, maar willen daarbij benadrukken dat het fonds stapsgewijs bouwt aan meer duurzaamheid en dat het pensioenproduct, het fonds en het beleggingsbeleid op dit moment geen duurzame beleggingen nastreven of promoten, zoals bij artikel 8 en artikel 9 wel het geval is. Een eerste stap hebben we in september van dit jaar gezet door klimaatfactoren te integreren in onze aandelen large & midcap beleggingen.  In de komende jaren gaan we onderzoeken welke onderdelen van de beleggingsportefeuille we nog meer in lijn kunnen brengen met onze duurzaamheidsambities.

Veelgestelde vragen

We integreren environmental, social en governance factoren (ESG) in ons beleggingsbeleid zolang dit het behalen van de lange-termijn doelstelling niet schaadt. Zo kunnen beleggingsrisico’s beter en sneller worden onderkend en waar mogelijk verminderd of vermeden. Ook is het fonds dan goed gepositioneerd om nieuwe kansen te kunnen omzetten in beleggingsresultaten.

Het pensioenfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen vooraf voor zover mogelijk rekening met de ongunstige effecten op de leefbaarheid van onze planeet en samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om het effect op milieu, ongelijkheid tussen mensen en de toegang tot schoon water.

Het pensioenfonds neemt voor het overige de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking en houdt geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Dit aangezien deze ongunstige effecten op dit moment nog niet volledig cijfermatig onderbouwd kunnen worden. Dat komt omdat er, naar het oordeel van het pensioenfonds, nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijk ongunstige effecten goed te kunnen meten. Zodra er zicht is op de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en onderzoeken zal bekeken worden of de mogelijk negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, waaronder ook de leefbaarheid van onze planeet en samenleving wordt verstaan, beter berekend en vervolgens ook verder beperkt kunnen worden.