AOW-hiaatcompensatie

Uw overbruggingspensioen stopt op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Vanaf dat moment ontvangt u AOW-hiaatcompensatie. Uw AOW-hiaatcompensatie stopt vanaf uw AOW-ingangsdatum.

Veelgestelde vragen

Vóór 1 april 2012 was de situatie zo dat u op uw 65e AOW zou ontvangen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar werd. Door gewijzigde wetgeving is de AOW-ingangsdatum gewijzigd in de dag van uw verjaardag. Vervolgens is geregeld dat de AOW-leeftijd  vanaf 2013 stapsgewijs in hele maanden verhoogd wordt naar 67. Een volgende stap is dat de AOW-leeftijd verder verhoogd wordt op basis van de ontwikkelingen in de levensverwachting. 

U krijgt hierdoor te maken met een inkomensdaling vanaf de eerste dag van de maand dat u 65 jaar wordt tot het moment dat u AOW ontvangt. Dit wordt het AOW-hiaat genoemd.

Het pensioenfonds verstrekt aan (gewezen) deelnemers met diensttijd vóór 1 januari 2016  en aan gepensioneerden die na 1 april 2012 65 jaar zijn geworden, een compensatie voor hun AOW-hiaat.

De compensatie bestaat uit twee delen:

  1. een compensatie voor het hiaat dat is ontstaan door de verhoging van de AOW-leeftijd;
  2. een compensatie voor het belastingverschil vóór en na AOW-ingang (vóór AOW-ingang is een hoger belastingtarief van toepassing dan daarna).

De onder 1 vermelde compensatie heeft betrekking op de periode vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt tot uw AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement.
De onder 2 vermelde compensatie heeft betrekking op de periode vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt tot de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement bereikt.

Uw AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement vindt u in Bijlage 3 van het reglement. Deze is afhankelijk van uw geboortedatum en gebaseerd op de in 2012 gepubliceerde levensverwachting.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

  1. Uw AOW-uitkering gaat feitelijk eerder in dan op uw AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement;
  2. Uw AOW-uitkering gaat feitelijk later in dan op uw AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement.

In de eerste situatie keert het pensioenfonds vanaf de ingangsdatum van uw AOW-uitkering geen compensatie voor het AOW-hiaat meer uit. De compensatie voor het belastingverschil  wordt niet meer uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand waarin uw AOW-uitkering ingaat. De reden van het stopzetten van de compensatiebetaling is dat er geen AOW-hiaat meer is.

In de tweede situatie blijft de compensatiebetaling doorlopen tot de (eerste van de maand) waarin u de AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement bereikt. Dit is de maximale periode  voor de uitbetaling van de AOW-hiaatcompensatie. Over de periode vanaf de AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement tot de latere ingangsdatum van de AOW-uitkering wordt dus geen compensatie uitgekeerd.

In ieder geval tot 2025 kan alleen de eerste situatie voorkomen.

De AOW-hiaatcompensatie is gebaseerd op het in 2012 geldende AOW-bedrag voor ongehuwden en het verschil in belastingheffing vóór en na AOW-ingang zoals dat door het bestuur is vastgesteld.

De hoogte van de totale compensatie over het tijdvak van uw AOW-hiaat wordt voorts gerelateerd aan de diensttijd die u tot en met 2015 bij KLM hebt doorgebracht. Het bedrag van de compensatie kan dus per persoon verschillen. Het jaarbedrag van de compensatie (compensatie AOW-hiaat inclusief belastingcompensatie) vindt u op het Uniform pensioenoverzicht en in de pensioenplanner.   
Over een AOW-hiaatperiode van minder dan een jaar worden genoemde jaarbedragen naar rato verminderd.

Ja, als uw nabestaandenpensioen vóór 1 april 2012 is ingegaan hebt u ook recht op een compensatie van het AOW-hiaat. Uw compensatie bedraagt 70% van de compensatie die een gerechtigde op een ouderdomspensioen ontvangt. Bent u partner van een overleden deelnemer, dan wordt de compensatie berekend op basis van de diensttijd die de overleden deelnemer tot zijn of haar pensioendatum had kunnen bereiken.

Is uw nabestaandenpensioen na 1 april 2012 ingegaan, dan krijgt u géén AOW-hiaatcompensatie maar wordt de uitkering van uw tijdelijke nabestaandenpensioen verlengd tot uw AOW-ingangsdatum (uiterlijk 71 jaar en 6 maanden).

Ja, uw AOW-hiaatcompensatie wordt jaarlijks op 1 januari voorwaardelijk verhoogd, net als de overige pensioenen van het pensioenfonds. Voorwaardelijke indexatie betekent dat deze afhankelijk is van de financiële middelen van het pensioenfonds.

De compensatie van het fonds voor het AOW-hiaat is standaard gerelateerd aan het AOW-bedrag voor ongehuwden en uw KLM-diensttijd. De hoogte van de AOW-uitkering van de SVB daarentegen wordt anders berekend. Deze is afhankelijk van uw burgerlijke staat (de AOW-uitkering voor een gehuwde is lager dan voor een ongehuwde) en van uw verzekerde periode voor de AOW. Gedurende 50 verzekerde jaren wordt (bij een jaarlijkse opbouw van 2%) de volledige AOW-uitkering opgebouwd. Er wordt geen volledige AOW uitgekeerd als u bijvoorbeeld in het buitenland hebt gewoond.

De compensatie van het fonds voor het belastingverschil is niet meer nodig vanaf de maand waarin uw AOW-uitkering feitelijk ingaat. Het lagere belastingtarief is dan automatisch op u van toepassing.