AOW-dossier

Er speelt veel op het gebied van de AOW. Hieronder hebben we een aantal vragen en antwoorden over de AOW en de opbouw van uw pensioen voor u op een rij gezet. 

 1. Bent u al met pensioen, maar nog geen 65 of ná 1 april 2012 65 geworden?
 2. Hoe ziet de verhoging van de AOW-leeftijd er momenteel uit?
 3. Wordt de AOW die ik niet meer ontvang vanaf 1e van de maand waarin ik 65 jaar word gecompenseerd door het pensioenfonds?
 4. Houdt het pensioenfonds bij de compensatie van het AOW-hiaat rekening met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting?
 5. Hoe berekent het pensioenfonds de AOW-hiaatcompensatie?
 6. Wat gebeurt er als mijn AOW-ingangsdatum afwijkt van de AOW-leeftijd die het pensioenfonds hanteert voor de AOW-hiaatcompensatie?
 7. Hoe wordt mijn diensttijd berekend?
 8. Ik ontvang een nabestaandenpensioen van het pensioenfonds en word binnenkort 65 jaar. Wordt mijn AOW-hiaat nu ook gecompenseerd?
 9. Wordt mijn AOW-hiaatcompensatie geïndexeerd?
 10. Ik word binnenkort 65 jaar. Wanneer ontvang ik de compensatie?
 11. Wat gebeurt er met mijn overbruggingspensioen nu mijn AOW later ingaat?
 12. Kan ik nog bijstorten in het pensioenfonds om het AOW-hiaat te compenseren?
 13. Waar kan ik meer informatie vinden over de AOW?


1. Bent u al met pensioen, maar nog geen 65 of ná 1 april 2012 65 geworden?

Vóór 1 april 2012 was de situatie zo dat u op uw 65e AOW zou ontvangen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar werd. Door gewijzigde wetgeving is de AOW-ingangsdatum gewijzigd in  de dag van uw verjaardag. Vervolgens is geregeld dat de AOW-leeftijd  vanaf 2013 stapsgewijs in hele maanden verhoogd wordt naar 67 jaar en drie maanden. Een volgende stap is dat de AOW-leeftijd verder verhoogd wordt op basis van de ontwikkelingen in de levensverwachting. U krijgt hierdoor te maken met een inkomensdaling vanaf de eerste dag van de maand dat u 65 jaar wordt tot het moment dat u AOW ontvangt. Dit wordt het AOW-hiaat genoemd. Houdt u er ook rekening mee dat uw overbruggingspensioen stopt op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.

2. Hoe ziet de verhoging van de AOW-leeftijd er uit?

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Bent u na 30 september 1956 geboren? Uw exacte AOW-leeftijd is nog onbekend. Deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. Een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd wordt vijf jaar voordat die verhoging ingaat aangekondigd. Wilt u weten wat uw verwachte AOW-leeftijd is, raadpleeg dan de AOW-tool.

Hieronder ziet u hoe de verhoging van de AOW-leeftijd er vanaf 1 januari 2016 uitziet.  

Bent u geboren:

U krijgt AOW in:

Versnelde verhoging

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2019

66 + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei1954

2020

66 + 8 maanden

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

2021

67 jaar

na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955

2022

67 jaar + 3 maanden

op of na 1 oktober 1955 en voor 1 oktober 1956 

2023 67 jaar + 3 maanden

op of na 1 oktober 1956 en voor 1 oktober 1957

2024 67 jaar + 3 maanden

3. Wordt de AOW die ik niet meer ontvang vanaf de 1e van de maand waarin ik 65 jaar word gecompenseerd door het pensioenfonds?

Ja, het pensioenfonds verstrekt aan (gewezen) deelnemers met diensttijd gelegen vóór 1 januari 2016 en aan gepensioneerden die na 1 april 2012 65 jaar zijn geworden, een compensatie voor hun AOW-hiaat. De compensatie heeft betrekking op de periode vanaf de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt tot uw AOW-leeftijd die in het pensioenreglement (bijlage 15) is vastgelegd. Voor de compensatie geldt een uiterste leeftijd van 71 jaar en 6 maanden (zie vraag 4).

4. Houdt het pensioenfonds bij de compensatie van het AOW-hiaat rekening met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting?

Ja, het pensioenfonds houdt voor de berekening van de AOW-hiaatcompensatie zowel rekening met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd als met de verdere verhoging van de AOW-leeftijd in verband met de ontwikkelingen in de levensverwachting. De versnelde verhoging houdt in dat de AOW-leeftijd stapsgewijs zal worden verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Deze verhoging gaat in per 1 januari 2016. De verdere verhoging van de AOW-leeftijd in verband met de koppeling aan de levensverwachting is al enige tijd wettelijk geregeld. Op basis van de prognose die het CBS in 2012 over de levensverwachting heeft uitgebracht, stijgt de AOW-leeftijd (rekening houdend met de versnelde verhoging) naar 71 jaar en 6 maanden in 2059. Met behulp van de volgende tabel kunt u aan de hand van uw geboortedatum bepalen welke AOW-leeftijd het pensioenfonds hanteert voor de berekening van uw AOW-hiaatcompensatie.    

Uw geboortedatum ligt

AOW leeftijd

verschuiving

op of na

voor

jaar

maand

in mnd

 

1-1-1948

65

0

0

1-1-1948

1-12-1948

65

1

1

1-12-1948

1-11-1949

65

2

2

1-11-1949

1-10-1950

65

3

3

1-10-1950

1-7-1951

65

6

6

1-7-1951

1-4-1952

65

9

9

1-4-1952

1-1-1953

66

0

12

1-1-1953

1-9-1953

66

4

16

1-9-1953

1-5-1954

66

8

20

1-5-1954

1-1-1955

67

0

24

1-1-1955

1-10-1957

67

3

27

1-10-1957

1-7-1958

67

6

30

1-7-1958

1-4-1961

67

9

33

1-4-1961

1-1-1963

68

0

36

1-1-1963

1-10-1964

68

3

39

1-10-1964

1-7-1966

68

6

42

1-7-1966

1-4-1968

68

9

45

1-4-1968

1-1-1970

69

0

48

1-1-1970

1-10-1971

69

3

51

1-10-1971

1-7-1973

69

6

54

1-7-1973

1-4-1975

69

9

57

1-4-1975

1-1-1977

70

0

60

1-1-1977

1-10-1978

70

3

63

1-10-1978

1-7-1980

70

6

66

1-7-1980

1-4-1983

70

9

69

1-4-1983

1-1-1985

71

0

72

1-1-1985

1-10-1986

71

3

75

1-10-1986

-

71

6

78

 

5. Hoe berekent het pensioenfonds de AOW-hiaatcompensatie?

De basis voor de AOW-hiaatcompensatie bestaat uit twee delen:

 • een compensatie van € 14.731,- bruto per jaar (niveau 2019) omdat u een AOW-hiaat hebt en
 • een compensatie van € 14.000,- bruto per jaar (niveau 2019) voor het verschil in belastingheffing vóór en na de eerste dag van de maand waarin uw AOW ingaat.

De hoogte van de totale compensatie over het tijdvak van uw AOW-hiaat wordt gerelateerd aan de diensttijd die u tot en met 2015 bij KLM hebt doorgebracht. Het bedrag van de compensatie kan dus per persoon verschillen.
Over een AOW-hiaatperiode van minder dan een jaar worden genoemde jaarbedragen naar rato verminderd. Houdt u er rekening mee dat over de maand waarin uw AOW ingaat het bedrag van de AOW-hiaatcompensatie lager uitvalt. De compensatie heeft namelijk betrekking op een gedeelte van de maand en de compensatie voor het verschil in belastingheffing over die maand vervalt.

6. Wat gebeurt er als mijn AOW-leeftijd afwijkt van de AOW-leeftijd die het pensioenfonds hanteert voor de AOW-hiaatcompensatie?

Stel dat de verdere verhoging van de AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting niet doorgaat of anders wordt dan verwacht. Dan houdt u tot de AOW-leeftijd die u kunt bepalen op basis van de tabel bij vraag 4 recht op de AOW-hiaatcompensatie. Voor het geval u gelijktijdig AOW-hiaatcompensatie van het pensioenfonds en AOW-uitkering van de overheid ontvangt, heeft het pensioenfonds een samenloopbepaling in het pensioenreglement opgenomen. Op grond hiervan vindt tijdens de samenloopperiode een verrekening met uw pensioen plaats. Het bestuur kan hiervoor rekenregels opstellen.    

7.  Hoe wordt mijn diensttijd berekend?

Uw diensttijd is gebaseerd op het aantal jaren dat u in dienst bent bij KLM tot uiterlijk 1 januari 2016. De diensttijd is een gewogen gemiddelde. Er wordt rekening gehouden met deeltijd werken.
Ook de diensttijd uit waardeoverdracht telt mee. Voor de purser is dit de diensttijd die u als deelnemer in het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel hebt doorgebracht. Voor de vlieger die waardeoverdracht heeft gedaan vanuit een vorige werkgever, bepaalt het pensioenfonds een fictieve diensttijd.

8. Ik ontvang een nabestaandenpensioen van het pensioenfonds en word binnenkort 65 jaar. Wordt mijn AOW-hiaat nu ook gecompenseerd?

Ja, als uw nabestaandenpensioen vóór 1 april 2012 is ingegaan hebt u ook recht op een compensatie van het AOW-hiaat. Uw compensatie bedraagt 70% van de compensatie die een gerechtigde op een ouderdomspensioen ontvangt. Bent u partner van een overleden deelnemer, dan wordt de compensatie berekend op basis van de diensttijd die de overleden deelnemer tot zijn of haar pensioendatum had kunnen bereiken.

Is uw nabestaandenpensioen na 1 april 2012 ingegaan, dan krijgt u géén AOW-hiaatcompensatie maar wordt de uitkering van uw tijdelijke nabestaandenpensioen verlengd tot uw AOW-ingangsdatum (uiterlijk 71 jaar en 6 maanden).

9. Wordt mijn AOW-hiaatcompensatie geïndexeerd?

Ja, uw AOW-hiaatcompensatie wordt jaarlijks op 1 januari voorwaardelijk verhoogd, net als de overige pensioenen van het pensioenfonds. Voorwaardelijke indexatie betekent dat deze afhankelijk is van de financiële middelen van het pensioenfonds.

10. Ik word binnenkort 65 jaar. Wanneer ontvang ik de compensatie?

De compensatie wordt maandelijks aan u uitgekeerd in de periode dat u het AOW-hiaat hebt. Over de compensatie ontvangt u persoonlijk bericht van het pensioenfonds.

11. Wat gebeurt er met mijn overbruggingspensioen nu mijn AOW later ingaat?

Aan de uitkering van uw overbruggingspensioen verandert niets. De uitkering van het overbruggingspensioen eindigt op de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt. Er is geen mogelijkheid om de uitkering van het overbruggingspensioen over een langere periode uit te smeren. Dat is ook niet nodig, omdat het pensioenfonds een compensatie verstrekt voor uw AOW-hiaat.

12. Kan ik nog bijstorten in het pensioenfonds om het AOW-hiaat te compenseren?

Het is niet mogelijk om het gemis aan AOW te compenseren door premie in het pensioenfonds te storten. Alleen deelnemers die bijvoorbeeld in het verleden bij een vorige werkgever een pensioentekort hebben opgelopen, hebben een mogelijkheid tot bijstorten.

13. Waar kan ik meer informatie vinden over de AOW?

Algemene informatie over de AOW kunt u vinden bij de Sociale Verzekeringsbank. Bezoek hiervoor de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)