Hoe willen we onze ambities waarmaken?

Door ’in control’ te zijn, te (be)sturen op hoofdlijnen doorlopend de afweging te maken tussen risico en rendement. We doen zelf waar wij goed in zijn en hebben directe grip op de werkzaamheden die wij uitbesteden. Zo werken we nauw samen met onze pensioenuitvoerder. Samen willen we hoogwaardige dienstverlening bieden door steeds te verbeteren, te vernieuwen en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen wanneer dat opportuun is. 

2. We hebben het voornemen de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026 op beheerste wijze werkend te hebben. Daarvoor zijn twee zaken essentieel. (1) We toetsen het door sociale partners vastgestelde transitieplan op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid. (2) We zien erop toe dat de transitie naar de nieuwe pensioenregeling zorgvuldig, correct, tijdig en conform de afspraken van sociale partners en in samenspraak met de relevante stakeholders plaatsvindt.

3. Door onze solide financiële positie te beschermen. Onze huidige financiële positie is momenteel goed genoeg om onze pensioenambitie in het huidige pensioenstelsel met een hoge mate van zekerheid waar te maken. In dat kader hebben we onderzoek gedaan naar bescherming van de dekkingsgraad en hoe we die bescherming in de beleggingsportefeuille zouden kunnen vormgeven. Zodat we uw pensioen nu en in het nieuwe pensioenstelsel met een hoge mate van zekerheid kunnen waarborgen. Het onderzoek houdt rekening met deelnemersvoorkeuren en ook de inzichten rondom de Wet toekomst pensioenen nemen we mee. 

4. Met gebruikmaking van de beschikbare communicatiemiddelen wil het pensioenfonds op proactieve wijze uitreiken naar alle deelnemers. We willen dichtbij onze deelnemers staan. Onze ambitie is dat de deelnemer van het pensioenfonds de regisseur wordt van zijn eigen pensioen met inzicht in de eigen pensioenopbouw en in staat om de juiste keuzes te maken. 

5. In ons beleggingsbeleid geven wij duurzaamheid vorm op een manier die passend is bij het pensioenfonds. Wij willen fatsoenlijk zakendoen. Dit houdt in dat wij bij het beleggen voor uw pensioen weloverwogen keuzes maken die passen bij onze identiteit en overtuigingen en waar wij achter staan. Wij vinden het daarbij belangrijk om – voor zover passend – rekening te houden met de voorkeuren van onze deelnemers. Wij hebben de overtuiging dat rekening houden met duurzaamheidsfactoren de risicorendementsverhouding van onze beleggingen verbetert. Daarbij houden we het realiseren van een welvaartsvast pensioen telkens in het oog.

6. Voor een correcte pensioenuitvoering zijn IT-uitvoering en een goed beheer van data essentieel. Dit geldt voor zowel de eigen IT-omgeving van het bestuur als voor alle (onder)uitbestedingspartijen. Het bestuur toetst regelmatig of beleid dat hiervoor is opgesteld, daadwerkelijk en aantoonbaar wordt uitgevoerd. We kijken daarbij naar de juistheid van de brondata en de opzet en werking van de processen van verwerking van deze data.