Nieuws

Coronavirus: impact op het pensioenfonds

2 maart 2020

Er is op dit moment veel nieuws over het coronavirus. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en geeft er indien nodig opvolging aan. Graag delen wij enige relevante informatie met u.

In hoeverre heeft het nieuws over het coronavirus impact op ons pensioenfonds?
Het nieuws over het coronavirus heeft gevolgen voor de financiële markten. Ook koersen van de beleggingen van het pensioenfonds worden hierdoor beïnvloed. Dat heeft effect op de actuele dekkingsgraad. Het beleid wordt afgestemd op de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De invloed van het nieuws over het coronavirus op de beleidsdekkingsgraad werkt pas later door, en alleen als het effect langdurig aanhoudt.

Wat betekent dit voor mijn pensioen uit de basis- en de netto pensioenregeling?
Op dit moment heeft het nieuws over het coronavirus in de basispensioenregeling geen effect op uw pensioenuitkering, uw opgebouwde pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan is het korten van pensioen een mogelijkheid.
In de netto pensioenregeling heeft het nieuws over het coronavirus effect op de waarde van uw pensioenkapitaal. In MijnKLMPensioen kunt u uw pensioenkapitaal en uw verwachte netto pensioenuitkering bekijken. Krijgt u al een variabele pensioenuitkering, dan wordt het resultaat van de beleggingen mede meegenomen in de bepaling van de maandelijkse uitkering per 1 juli.

Is er risico op verlies nabestaandenpensioen bij overlijden aan het coronavirus?
Nee, de clausule dat de partner en/of kinderen geen recht hebben op een nabestaanden- of wezenpensioen indien iemand overlijdt op het moment van reizen in een gebied dat door de Nederlandse overheid als rood of oranje is aangeduid staat niet in het reglement van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Dit geldt zowel voor de basis- als voor de netto pensioenregeling.

Wat doet het pensioenfonds?
Het bestuur van uw pensioenfonds doet er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beheersen. Het strategische beleid is gericht op de lange termijn, waarbij in de samenstelling van de portefeuille zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met mogelijke stress-situaties op de financiële markten. Het pensioenfonds spreidt de risico’s en beleggingen en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten om als het nodig is het beleid bij te stellen. Wij blijven hierover in overleg met onze vermogensbeheerder en pensioenuitvoerder Blue Sky Group.