Nieuws

Coronavirus: update impact op het pensioenfonds

12 maart 2020

De World Health Organization (WHO) heeft het coronavirus verklaard tot pandemie, oftewel een epidemie op wereldwijde schaal. Maatregelen die getroffen worden gaan steeds verder. De aandelenmarkten zijn wereldwijd sterk gedaald en de rente is verder gedaald.

In hoeverre heeft het nieuws over het coronavirus impact op ons pensioenfonds?
De impact op het pensioenfonds is groot. De dekkingsgraden dalen door de dalende aandelenmarkten en voor een belangrijk deel door de rente. Voor de lange termijn gaan we er vooralsnog vanuit dat de impact op de economische ontwikkeling beperkt is. Daarom houden we vast aan het strategisch beleid.

Wat betekent dit voor mijn pensioen en nabestaandenpensioen?
Op dit moment heeft het nieuws over aandelenkoersen en de lagere rente in de basispensioenregeling geen effect:

  • Op uw pensioenuitkering. De hoogte van uw pensioenuitkering verandert niet. Pas aan het einde van het jaar beoordeelt het bestuur aan de hand van de financiële positie over een eventuele aanpassing van de pensioenuitkeringen.
  • Op uw opgebouwde pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan zijn eventueel maatregelen nodig. Denk hierbij aan het niet meegroeien van uw pensioen met de stijging van de lonen. Of – in het uiterste geval – een verlaging van de pensioenen.

In de netto pensioenregeling heeft het nieuws over het coronavirus effect op de waarde van uw pensioenkapitaal. In MijnKLMPensioen kunt u uw pensioenkapitaal en uw verwachte netto pensioenuitkering bekijken. Krijgt u al een variabele pensioenuitkering, dan wordt het resultaat van de beleggingen mede meegenomen in de bepaling van de maandelijkse uitkering vanaf 1 juli. Ontvangt u een vaste netto uitkering van een verzekeraar? Dan geldt dat de onrust op de aandelenmarkt en de dalende rente hierop niet van invloed is.

Betaling van pensioen gaat gewoon door
Het fonds heeft voldoende middelen waardoor het daadwerkelijk uitbetalen van de pensioenen gegarandeerd is.

Wat doet het pensioenfonds verder?
Het pensioenfonds houdt de ontwikkelingen op korte termijn vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten. Zodra er indicaties zijn van een sterkere negatieve impact op de economische ontwikkeling, dan kan het pensioenfonds hier, indien gewenst, snel op reageren.

Hebt u vragen?
Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt voor vragen. Wij hebben daarom extra voorzieningen getroffen zodat u ons goed kunt blijven bereiken. Bel ons op: 020 426 62 20 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of e-mail naar: pensioenservice@klmvliegendfonds.nl