Toezicht en controle op het pensioenfonds

Interne controle

Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de voor de toekomst gemaakte beleidskeuzen. Het oordeel van het orgaan wordt opgenomen in het jaarverslag.

Leden van het verantwoordingsorgaan
Namens KLM: Mark Besseling (voorzitter), Daan Nijssen
Namens de VNV: Marc Dubbeldam, Leon van Schagen, Sahir Rana, Sophie Land
Namens verenigingen van pensioengerechtigden: Hessel Romkes, Hans Koppes en Rob Mennes
Toehoorders: Frank Blok

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en is in elk geval belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen.

Leden van de raad van toezicht

Sako Zeverijn (voorzitter), Inge van den Doel en Jan Nijland.  

Er zijn drie sleutelfuncties: de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. De sleutelfuncties hebben binnen het pensioenfonds een controlerende taak op hun aandachtsgebied. De houders van de sleutelfuncties zijn eindverantwoordelijk voor de taken van hun sleutelfunctie.

Onze sleutelfunctiehouders

De risicobeheerfunctie zorgt ervoor dat het bestuur een totaalbeeld heeft van de risico's waaraan het pensioenfonds wordt blootgesteld. De sleutelfunctiehouder risicobeheer beoordeelt en bewaakt het risicobeheersysteem en adviseert het bestuur over de beheersing van de risico’s. De sleutelfunctiehouder risicobeheer is Alfred Aalders.

De actuariële sleutelfunctie beoordeelt en houdt toezicht op de juiste berekening van de (financiële) verplichtingen en voorzieningen van het pensioenfonds. De actuarieel sleutelfunctiehouder is Hamadi Zaghdoudi van Willis Towers Watson. Hij is tevens de certificerend actuaris van het pensioenfonds. 

De interne auditfunctie beoordeelt door middel van gerichte onderzoeken (audits) de werking van de interne beheersingsmaatregelen en –procedures van het pensioenfonds. De interne auditfunctie is het sluitstuk van alle waarborgen van beheerste en integere bedrijfsvoering binnen het pensioenfonds. De sleutelfunctiehouder interne audit is Anne Laning.

De compliance officer toetst of het bestuur de gedragscode naleeft en of het bestuur de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving tijdig onderkent. Deze functie is uitbesteed aan HVG Law LLP. Ook het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht vallen hieronder.

Externe controle

De Nederlandsche Bank (DNB) controleert de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let op de communicatie van het pensioenfonds met zijn deelnemers.

De externe controle wordt verzorgd door KPMG Accountants N.V. en Willis Towers Watson als respectievelijk externe accountant en actuaris. Uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group is onze adviserend actuaris.