Over ons

Van, voor en door (ex-)vliegende collega’s

Wij zijn Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM.

Het pensioenfonds voor: Ruim 3.000 vliegers van KLM die pensioen opbouwen: de actieve deelnemers. 2.400 gepensioneerde deelnemers die pensioen ontvangen: vliegers, BWK's, leden van het Kerncorps en partners en kinderen van overleden deelnemers.

Het bestuur van het pensioenfonds

Wie zijn wij?
Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit mensen die u en KLM goed kennen: vier personen namens actieve deelnemers, twee personen namens gepensioneerde deelnemers en twee personen namens werkgever KLM. Het bestuur kent een onafhankelijke externe voorzitter.

Onze missie

Het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM verzorgt een complete financiële toekomstbestendige pensioenvoorziening voor de vliegende collega, waarbij het pensioenfonds oog heeft voor een leefbare wereld.

In de tenuitvoerlegging van onze missie zijn de volgende kernwaarden fundamenteel:

 • Van, voor, door (ex-)vliegende collega’s
 • Solidair
 • Vertrouwd
 • Hoogwaardig
Wie zitten in het bestuur?

Waar zorgen wij voor?

 • een compleet pakket aan pensioenvoorzieningen passend bij het beroep, inkomen en levensstijl van de vliegers.
 • een welvaartsvast pensioen. Onze ‘verklaring beleggingsbeginselen’ vormt het fundament voor het beleggingsbeleid dat moet leiden tot een welvaartsvast pensioen.
 • bijdragen aan de transitie naar een duurzamere wereld door fatsoenlijk zaken te doen.
 • hét loket voor relevante pensioeninformatie, advies en begeleiding bij het maken van keuzes, zodat vliegers regie kunnen voeren over hun eigen pensioen. 
 • een persoonlijk en nauw contact met deelnemers en gepensioneerden onderhouden. Hierbij hechten wij aan transparante begrijpelijke communicatie.
 • het behartigen van de belangen van alle belanghebbenden en het op evenwichtige wijze uitvoeren van de pensioenregeling(en).
Bekijk hoe we deze ambitie waar willen maken

Keuzes en invloed van het bestuur

Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling er uit ziet. Dat doet KLM samen met VNV. Uw pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde.

Het bestuur voert de pensioenregeling uit en toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd en uitvoerbaar is. Het bestuur maakt beslissingen over de beleggingen en het wel of niet indexeren. Bij iedere beslissing onderzoekt het bestuur of de belangen van alle deelnemers - jong en oud - voldoende zijn meegenomen en maakt een verantwoorde risicoafweging

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds

Interne controle: verantwoordingsorgaan, raad van toezicht, sleutelfunctiehouders en de compliance officer.

Externe controle: De Nederlandsche Bank (DNB) , Autoriteit Financiële markten (AFM) en een externe accountant en actuaris.

Wie houden toezicht en controle

Het pensioenfonds maakt kosten

Om uw pensioen goed te regelen, maken wij kosten. Denk aan de kosten voor het bestuur, de administratie en het vermogensbeheer. Het beheersen van de kosten is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.

Bij welke kosten maken wij in de basispensioenregeling leest u hier meer over.

Lees meer over onze kosten

Veelgestelde vragen

 • U kunt uw vraag aan het bestuur stellen via bestuur@klmvliegendfonds.nl. Vragen over uw persoonlijke pensioen kunt u stellen via pensioenservice@klmvliegendfonds.nl

 • Bestuurders krijgen een vergoeding als tegemoetkoming voor de tijd die ze besteden aan het pensioenfonds en de verantwoordelijkheid die ze dragen. Deze tegemoetkoming bedraagt (bruto) € 8.000,- per jaar; met de mogelijkheid van verhoging voor enkele specifieke functies tot (bruto) € 10.000,- per jaar. Voor bestuursleden namens de pensioengerechtigden is de tegemoetkoming (bruto) € 15.000,- per jaar. De oorspronkelijke hoogte van de bedragen is bij het vaststellen in 2008 afgeleid van de toenmalige SER-regeling voor vacatiegelden. De vergoeding voor werkgeversleden in het bestuur wordt aan KLM uitgekeerd. Er is geen sprake van bonussen of ontslagvergoedingen.

  Verder kunnen bestuursleden aanspraak maken op een vaste onkostenvergoeding voor gebruik van privé-apparatuur, telefoon- en internetkosten en abonnementen alsmede een kilometervergoeding voor de reiskosten voor het bijwonen van pensioenfondsactiviteiten. Deze onkostenvergoeding is in overeenstemming met de zogenoemde vrijwilligersregeling en bedraagt (bruto) € 1.500,- per jaar. Van verdere declaratie van gemaakte kosten is geen sprake.

  In het kader van het wettelijk vereiste geschiktheidplan volgen bestuursleden opleidingen en wordt aan seminars deelgenomen. De kosten hiervan worden betaald door het pensioenfonds.