Nieuws

Jaarverslag 2023 gepubliceerd

1 juli 2024

In dit jaarverslag legt het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2023. Lees in dit jaarverslag onder andere over:

  • De financiële positie
  • Het beleggingsbeleid
  • Het nieuwe pensioenstelsel

Financiële positie en indexatie

Het pensioenfonds profiteerde in 2023 van een goed beleggingsjaar, met een totaalrendement van 6,6%. Het totaal belegd vermogen, voor risico fonds plus voor risico deelnemers, groeide in 2023 van 9,81 miljard naar 10,33 miljard euro. De financiële positie van het pensioenfonds (gemeten als dekkingsgraad) was met 158,4% meer dan voldoende om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

Fatsoenlijk beleggen

Het bestuur heeft in 2023 niet alleen gekeken naar de risico’s in de beleggingsportefeuille, maar hebben we onze deelnemers in een onderzoek ook gevraagd hoe zij aankijken tegen maatschappelijk verantwoord beleggen. ESG-factoren (environmental, social en governance) werden al meegenomen in het beleggingsbeleid, en we hebben ze nu explicieter en concreter gemaakt en vastgelegd in de herijkte Missie, Visie en Strategie van het fonds.

Nieuw pensioenstelsel

Het pensioenfonds en de arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben de ambitie om per 1 januari 2026 over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze “change” vergde in 2023 veel inzet, energie en rekenwerk. De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben inmiddels een transitieplan opgesteld. Daarbij hebben ze de input meegewogen van de gepensioneerden, die gebruik hebben kunnen maken van hun hoorrecht. Het bestuur toetst het transitieplan op onder meer evenwichtigheid, en heeft – conform de statuten – ook de deelnemers geraadpleegd over de verdeling van het aanwezige vermogen. Uit deze raadpleging bleek draagvlak onder de deelnemers voor de voorgenomen ambitie en plannen.

Lees verder in het jaarverslag 2023