Nieuws

Update pensioensituatie uitvoeringsovereenkomst

16 november 2016

In het webbericht van 3 oktober hebt u kunnen lezen dat het pensioenfonds zich voorbereidt op een rechtszaak tegen KLM. Deze rechtszaak gaat over de opzegging door KLM van de uitvoeringsovereenkomst per 1 december aanstaande. Het pensioenfonds is het hier niet mee eens. Met dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de situatie op dit moment.

1 december nadert, wat nu?

Het bestuur heeft de afgelopen periode zowel onderling als met KLM en De Nederlandsche Bank (DNB) contact gehad over de pensioensituatie.

Ondanks de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door KLM per 1 december aanstaande, is het pensioenfonds voornemens de pensioenregeling ook na deze datum te blijven uitvoeren. Dit betekent dat wat betreft het pensioenfonds de pensioenopbouw en de risicodekkingen ook na deze datum worden uitgevoerd door het pensioenfonds. Het fonds heeft dit per brief aan KLM laten weten. Een belangrijke voorwaarde is dat KLM pensioenpremie blijft betalen voor pensioenopbouw en risicodekkingen. KLM heeft in antwoord op de recente brief aangegeven dit niet te zullen doen. Beëindigt KLM per 1 december de uitvoeringsovereenkomst en wordt er geen premie meer betaald? Dan is KLM wettelijk verplicht uw pensioenopbouw bij een ander pensioenfonds onder te brengen. Hierbij ziet het pensioenfonds verschillende zorgpunten. Deze liggen onder andere op het gebied van:

  • pensioenopbouw en risicodekkingen, zoals de dekking van het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.
  • de voortgang van de netto pensioenregeling. Het gaat hier om een vrijwillige pensioenregeling. Deze aanspraken kunnen niet zomaar worden overgedragen aan een nieuw pensioenfonds en de kosten zullen wel doorlopen.

Deze punten zijn met KLM en DNB gedeeld. Voor het pensioenfonds is het onduidelijk hoe één en ander geregeld is. Inmiddels is er door KLM een nieuw pensioenfonds opgericht. Het voorgenomen bestuur van het nieuwe pensioenfonds heeft naar aanleiding van een brief van het fonds contact gezocht met het bestuur van dit pensioenfonds. Op korte termijn zal een afspraak worden gemaakt.

Wat als het fonds een gesloten fonds wordt?

Inmiddels is ook bestudeerd wat de gevolgen zijn voor de pensioenen als het pensioenfonds een gesloten fonds wordt. Hier is sprake van als er geen premie meer binnenkomt en/of de uitvoeringsovereenkomst niet meer bestaat. Er wordt dan geen pensioen meer opgebouwd binnen het fonds en het pensioenfonds beheert de opgebouwde pensioenen met de nu beschikbare middelen. Studies laten zien dat het fonds solide gefinancierd is. Er is in eerste instantie wel sprake van minder indexatiezekerheid omdat er door KLM in dit geval geen bijstorting wordt gedaan voor volledige indexatie. Per 1 januari 2017 lijkt het fonds dan niet volledig te kunnen indexeren, maar wel voor een groot deel.

Voorbereiding rechtszaak door pensioenfonds

De voorbereiding van de rechtszaak van het pensioenfonds tegen KLM nadert de eindfase. Een gerechtelijke uitspraak over de uitvoeringsovereenkomst en de bijstortverplichting kan een geruime tijd duren. In de tussentijd doet het pensioenfonds binnen haar domein en juridische positie wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van deze situatie.

De pensioendriehoek: de relatie tussen KLM, VNV/werknemer en het pensioenfonds

In de bijgevoegde afbeelding kunt u zien hoe de verhouding tussen KLM, de VNV/werknemer en het pensioenfonds liggen, de zogenaamde pensioendriehoek. Dit geeft aan welke partij waarvoor verantwoordelijk is.