Samenwerkingsverbanden

UNPRI

Als betrokken aandeelhouder nemen wij deel aan samenwerkingsverbanden die duurzaam beleggen bevorderen. Dat zijn de UNPRI en het IMVB-convenant. 

UNPRI

De United Nations Principles for Responsible Investing (UNPRI) is een samenwerkingsverband van investeerders met als doel verantwoord beleggen te bevorderen. Verantwoord beleggen betekent in het beleggingsproces rekening houden met milieu, maatschappij en goed bestuur, ook ESG (environmental, social and governance) genoemd.

Zes principes

In 2006 zijn de zes vrijwillige en ambitieuze principes opgesteld door een internationaal team van grote institutionele beleggers, experts, ngo’s en maatschappelijke organisaties. Inmiddels hebben meer dan 3.000 organisaties de UNPRI ondertekend.

Als ondertekenaar van de UNPRI werkt het pensioenfonds aan de implementatie van deze zes principes:

  • Principe 1: We zullen ESG-kwesties opnemen in de investeringsanalyse en besluitvormingsprocessen
  • Principe 2: We zullen betrokken aandeelhouders zijn en ESG-kwesties integreren in ons betrokken aandeelhoudersbeleid en de uitvoering hiervan
  • Principe 3: We zullen op passende wijze rapporteren over ESG-kwesties met betrekking tot de ondernemingen waarin we beleggen
  • Principe 4: We zullen de acceptatie en implementatie van de principes binnen de beleggingssector bevorderen
  • Principe 5: We zullen samenwerken om de effectiviteit van de implementatie van de principes te vergroten
  • Principe 6: We zullen verslag uitbrengen over onze activiteiten en de voortgang bij het implementeren van de principes

IMVB-convenant

IMVB-convenant

In 2021 heeft het bestuur van het fonds het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) ondertekend. Het convenant spoort pensioenfondsen aan om (samen) invloed uit te oefenen op internationaal opererende bedrijven waarin zij beleggen, om ESG-risico’s en negatieve impact te identificeren, te verminderen en te voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld risico’s en impact op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie.

Het IMVB-convenant is opgesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) in samenwerking met pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, de overheid, vakbonden en NGO’s en is inmiddels door ruim 80 pensioenfondsen ondertekend.

De samenwerking binnen het IMVB-convenant draagt bij aan maatschappelijk draagvlak van het verantwoord beleggenbeleid van het pensioenfonds en kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke dilemma’s.

Het IMVB-convenant is eind 2022 afgelopen. Het vervolg op het convenant is een platform voor maatschappelijke dialoog tussen pensioenfondsen voor advies, kennisuitwisseling en samenwerking.