Maatschappelijk verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Maatschappelijk verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Wij willen fatsoenlijk zakendoen

Onze visie op het gebied van duurzaamheid is gebaseerd op het uitgangspunt van fatsoenlijk zakendoen. Dit houdt in dat wij weloverwogen keuzes maken die passen bij onze identiteit en overtuigingen, waar wij oprecht achter kunnen staan. In ons beleggingsbeleid geven wij duurzaamheid vorm op een manier die passend is bij het pensioenfonds. Wij vinden het daarbij belangrijk – voor zover praktisch mogelijk – rekening te houden met de voorkeuren van onze deelnemers.

Wij onderkennen de positieve bijdrage van duurzaamheid aan de beleggingen, mitigeren ESG-risico’s en spelen in op kansen. Echter, de primaire plicht van het pensioenfonds is het realiseren van de pensioenambitie met een aanvaardbaar risico. Het MVB-beleid mag niet in strijd zijn met deze doelstelling. Iedere beslissing die het pensioenfonds neemt met betrekking tot het MVB-beleid wordt beoordeeld langs de assen rendement-risico-kosten. 

55

Onze duurzaamheidsthema's

Op het vlak van MVB speelt een veelheid aan onderwerpen. Door een aantal thema’s te kiezen proberen wij focus aan te brengen met als doel een gericht en effectief MVB-beleid. Onze MVB-thema’s baseren we op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Welke SDG’s of duurzaamheidsthema’s ons beleid volgt is mede bepaald door de voorkeuren van onze deelnemers.

stem

Onze stem gebruiken

Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een belangrijke manier om actief invloed uit te oefenen op het bestuur van bedrijven en is een instrument wat kan bijdragen aan de financiële belangen van het pensioenfonds en onze deelnemers. Ons stembeleid bestaat uit zeven onderwerpen en is gebaseerd op wereldwijd erkende ‘best practices’.

De uitvoering van het stembeleid is door onze uitvoeringsorganisatie uitbesteed aan een externe dienstverlener. Hoe wij stemmen kunt u volgen via onze stemrapportages.

in gesprek gaan

Het gesprek aangaan

Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid). Wij geloven dat we met engagement betere resultaten kunnen behalen dan met het uitsluiten van bedrijven.  Door de dialoog aan te gaan met een selectie van bedrijven (en landen) waarin wij beleggen moedigen wij hen aan om de bedrijfsvoering te verbeteren op de thema’s die wij belangrijk vinden.

Wij rapporteren over deze gesprekken in onze engagementrapportages

samenwerking

Samenwerkingsverbanden

Wij nemen deel aan het volgende samenwerkingsverband:

 • UNPRI: United Nations Principles for Responsible Investment
waar we wel in beleggen

Waar we wel in beleggen

Bekijk in onze investeringslijst in welke bedrijven wij beleggen. 

uitsluitingen

Waar we niet in beleggen

Bekijk in onze uitsluitingenlijst in welke bedrijven wij niet beleggen. 

muh_vin_4

'Een goed pensioen in een leefbare wereld'

Bestuurslid Vincent Vink en Muhittin Elvan, adviseur balans- en vermogensbeheer bij het pensioenfonds, lichten toe welke stappen het fonds heeft gezet en nog wil zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Waarom doen we dit?

We hebben de overtuiging dat rekening houden met duurzaamheidsfactoren de risicorendementsverhouding van onze beleggingen verbetert. Dit vraagt om fatsoenlijk zakendoen als institutionele belegger en bij beleggingskeuzes rekening houden met de effecten van onze beleggingen op mens en milieu. Daarbij staat altijd het realiseren van een welvaartsvast pensioen voorop.

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen wet- en regelgeving

Hier vindt u onder andere informatie over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Op de agenda in 2024

In 2023 hebben we ons maatschappelijk verantwoord beleggen-beleid vernieuwd. In 2024 richten we ons op de implementatie ervan. Het pensioenfonds heeft de ambitie om zich te classificeren als een zogenaamd artikel 8-fonds onder SFDR. Daarnaast wordt gewerkt aan een duurzaamheidsrisicoraamwerk om duurzaamheidsrisico’s te identificeren, te monitoren en te beperken.

Ook willen wij u vanaf eind 2024 meer inzicht geven in de effecten van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Via rapportages op onze website kunt u dan de voortgang daarin volgen. Ook willen we in 2024 de mogelijkheden voor een impactbelegging onderzoeken. Impact beleggen onderscheidt zich van traditioneel beleggen doordat er naast een financiële doelstelling ook een duurzaamheidsdoelstelling is geformuleerd.

Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen

Veelgestelde vragen

 • UN Global Compact
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
 • ICGN Global Governance Principles
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • OESO-richtlijnen
 • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code

Wij nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

 • UNPRI

We integreren environmental, social en governance factoren (ESG) in ons beleggingsbeleid zolang dit het behalen van de lange-termijn doelstelling niet schaadt. Zo kunnen beleggingsrisico’s beter en sneller worden onderkend en waar mogelijk verminderd of vermeden. Ook is het fonds dan goed gepositioneerd om nieuwe kansen te kunnen omzetten in beleggingsresultaten.

Het pensioenfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen vooraf voor zover mogelijk rekening met de ongunstige effecten op de leefbaarheid van onze planeet en samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om het effect op milieu, ongelijkheid tussen mensen en de toegang tot schoon water.

Het pensioenfonds neemt voor het overige de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking en houdt geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Dit aangezien deze ongunstige effecten op dit moment nog niet volledig cijfermatig onderbouwd kunnen worden. Dat komt omdat er, naar het oordeel van het pensioenfonds, nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijk ongunstige effecten goed te kunnen meten. Zodra er zicht is op de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en onderzoeken zal bekeken worden of de mogelijk negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, waaronder ook de leefbaarheid van onze planeet en samenleving wordt verstaan, beter berekend en vervolgens ook verder beperkt kunnen worden.

Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de code pensioenfondsen. Het beloningsbeleid voor bestuurders bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van duurzaamheidsrisico's wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisco’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg. Het beloningsbeleid staat beschreven in het jaarverslag.

Wapens worden als controversieel gezien, als deze:

 • onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken
 • geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen
 • na afloop van een conflict slachtoffers kunnen veroorzaken

De drie belangrijkste soorten controversiële wapens zijn nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

Er zijn meerdere belangrijke internationale verdragen tegen massavernietigingswapens zoals nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

Het Non-proliferatieverdrag (NPV) is daar één van. Het NPV moet de verspreiding en het bezit van kernwapens beperken en is daarnaast gericht op ontwapening en het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie. Het verdrag beperkt het bezit van kernwapens tot 5 landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. 190 landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag ondertekend.

 

Wij zijn tegen de productie of distributie van controversiële wapens en sluiten daarom ondernemingen uit die hierbij betrokken zijn. Tegelijkertijd achten we het risico van inzet van nucleaire wapens door de landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend zo klein dat wij investeringen in bedrijven die in die landen gevestigd zijn acceptabel vinden. Daarom maken wij voor producenten van kernwapens die in Non-proliferatielanden gevestigd zijn een uitzondering.