Maatschappelijk verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Pensioen moet worden genoten in een leefbare wereld

Hier willen we graag een bijdrage aan leveren. Wij werken toe naar een geïntegreerd maatschappelijk verantwoord beleggen beleid met het doel dat in 2024 minstens een derde van onze beleggingsportefeuille bestaat uit beleggingen met duurzame kenmerken. Ook willen we eind 2024 minimaal één impact belegging in de luchtvaartsector gerealiseerd hebben en over boekjaar 2023 ons eerste duurzaamheidsjaarverslag uitbrengen.

Thema's

Onze duurzaamheidsthema's

Deze thema's vinden wij extra belangrijk. 

 • Klimaat en schone energie
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur

De thema's zijn afgeleid van de United Nations Sustainable Development Goals. 

stem

Onze stem gebruiken

Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. 

Het stemmen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Hoe wij stemmen kunt u volgen via onze stemrapportages.

in gesprek gaan

Het gesprek aangaan

Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid).

Wij rapporteren over deze gesprekken in onze engagementrapportages

samenwerking

Samenwerkingsverbanden

Wij nemen deel aan de volgende twee samenwerkingsverbanden:

 • UNPRI: United Nations Principles for Responsible Investment
 • IMVB-convenant: Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen
waar we wel in beleggen

Waar we wel in beleggen

Bekijk in onze investeringslijst in welke bedrijven wij beleggen. 

uitsluitingen

Waar we niet in beleggen

Bekijk in onze uitsluitingenlijst in welke bedrijven wij niet in beleggen. 

muh_vin_4

'Een goed pensioen in een leefbare wereld'

Bestuurslid Vincent Vink en Muhittin Elvan, adviseur balans- en vermogensbeheer bij het pensioenfonds, lichten toe welke stappen het fonds heeft gezet en nog wil zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Wij willen fatsoenlijk zakendoen!

Als pensioenfonds voelen we ons verantwoordelijk om bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere wereld. We maken daarom weloverwogen beleggingskeuzes die passen bij onze identiteit en overtuigingen en waar wij oprecht achter kunnen staan. Wij vinden dat rekening houden met duurzaamheid beleggingsrisico’s beperkt. Bij de keuze tussen grijs en groen kiezen wij daarom voor groen.

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen wet- en regelgeving

Hier vindt u onder andere informatie over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Wij zijn ons maatschappelijk verantwoord beleggen beleid aan het herijken

In ons maatschappelijk verantwoord beleggen beleid is vastgelegd hoe we bij de uitvoering van ons beleggingsbeleid rekening houden met milieu (environmental), sociale (social) en governance-overwegingen. Momenteel werken we aan de herijking van ons maatschappelijk verantwoord beleggen beleid waarbij we de volgende doelstellingen nastreven in 2024:

 • een verduurzaming van minstens een derde van de beleggingsportefeuille te hebben
 • minimaal één impact belegging in de luchtvaartsector te hebben
 • ons eerste maatschappelijk verantwoord beleggen jaarverslag uit te brengen
 • Van een grijs naar een groen pensioenproduct
Maatschappelijk verantwoord beleggen beleid

Veelgestelde vragen

 • UN Global Compact
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
 • ICGN Global Governance Principles
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • OESO-richtlijnen
 • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
 • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk

Wij nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

 • UNPRI

Tot en met eind 2022 namen we ook deel aan de IMVB-convenant. Het vervolg op het convenant is een platform voor maatschappelijke dialoog tussen pensioenfondsen voor advies, kennisuitwisseling en samenwerking.

Lees hier meer over de UNPRI & IMVB. 

We integreren environmental, social en governance factoren (ESG) in ons beleggingsbeleid zolang dit het behalen van de lange-termijn doelstelling niet schaadt. Zo kunnen beleggingsrisico’s beter en sneller worden onderkend en waar mogelijk verminderd of vermeden. Ook is het fonds dan goed gepositioneerd om nieuwe kansen te kunnen omzetten in beleggingsresultaten.

Het pensioenfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen vooraf voor zover mogelijk rekening met de ongunstige effecten op de leefbaarheid van onze planeet en samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om het effect op milieu, ongelijkheid tussen mensen en de toegang tot schoon water.

Het pensioenfonds neemt voor het overige de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking en houdt geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Dit aangezien deze ongunstige effecten op dit moment nog niet volledig cijfermatig onderbouwd kunnen worden. Dat komt omdat er, naar het oordeel van het pensioenfonds, nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijk ongunstige effecten goed te kunnen meten. Zodra er zicht is op de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en onderzoeken zal bekeken worden of de mogelijk negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, waaronder ook de leefbaarheid van onze planeet en samenleving wordt verstaan, beter berekend en vervolgens ook verder beperkt kunnen worden.

Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de code pensioenfondsen. Het beloningsbeleid voor bestuurders bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van duurzaamheidsrisico's wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisco’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg. Het beloningsbeleid staat beschreven in het jaarverslag.

Wapens worden als controversieel gezien, als deze:

 • onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken
 • geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen
 • na afloop van een conflict slachtoffers kunnen veroorzaken

De drie belangrijkste soorten controversiële wapens zijn nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

Er zijn meerdere belangrijke internationale verdragen tegen massavernietigingswapens zoals nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

Het Non-proliferatieverdrag (NPV) is daar één van. Het NPV moet de verspreiding en het bezit van kernwapens beperken en is daarnaast gericht op ontwapening en het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie. Het verdrag beperkt het bezit van kernwapens tot 5 landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. 190 landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag ondertekend.

 

Wij zijn tegen de productie of distributie van controversiële wapens en sluiten daarom ondernemingen uit die hierbij betrokken zijn. Tegelijkertijd achten we het risico van inzet van nucleaire wapens door de landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend zo klein dat wij investeringen in bedrijven die in die landen gevestigd zijn acceptabel vinden. Daarom maken wij voor producenten van kernwapens die in Non-proliferatielanden gevestigd zijn een uitzondering.