Nieuws

Terugblik 2023

7 februari 2024

Beleggingsresultaten en terugblik op het afgelopen jaar

Het kwartaalbericht over het vierde kwartaal van 2023 is gepubliceerd. In het kwartaalbericht ziet u hoe het pensioenfonds er nu voor staat en wat de beleggingsresultaten zijn in de basis- en netto pensioenregeling. Bekijk het kwartaalbericht hieronder. Daarnaast geven we u een terugblik op 2023. 

In dit artikel blikken we terug op het jaar 2023. Een jaar dat in het teken stond van de start van de transitie naar de nieuwe pensioenregeling.

De transitiereis is gestart  

In de zomer van 2023 werd de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen door de Eerste kamer. Dit betekent dat de wet definitief is en dat het Nederlandse pensioenstelsel definitief gaat veranderen. Alle pensioenfondsen moeten per 1 januari 2028 over zijn op een nieuwe pensioenregeling, uw pensioenfonds heeft de ambitie al eerder over, per 1 januari 2026. 

Wij nemen u graag goed mee in deze historische pensioenreis en hebben in 2023 een vliegplan opgesteld met de momenten waarop wij tot en met 2026 verwachten nieuwe updates met u te kunnen delen. We zijn in 2023 gestart met de webinarserie ‘Onze transitiereis’. Via deze serie informeren bestuursleden Nienke Bijlholt, Arthur van den Hudding en Johan Bank u gedurende de transitie naar de nieuwe pensioenregeling over de stappen die gezet worden en de rol van het pensioenfonds daarin.  

Eind juli vorig jaar was het eerste webinar: ‘Takeoff Transitiereis’. Maar liefst 550 collega’s hebben dit webinar gevolgd. Deze werd positief ontvangen evenals het tweede webinar in deze serie: ‘Gear up Transitiereis’. Dit webinar stond in het teken van het Transitieplan van het arbeidsvoorwaardelijk overleg dat in Q4 2023 met het pensioenfonds is gedeeld. In het Transitieplan staan de afspraken die KLM en VNV hebben gemaakt en die de basis vormen voor de nieuwe pensioenregeling. Er staat bijvoorbeeld in dat we een basisregeling en een netto pensioenregeling houden; dat de basisregeling een solidaire premieregeling wordt en dat alle pensioenen van alle deelnemers worden ondergebracht in de nieuwe pensioenregeling (invaren). Het Transitieplan is eind vorig jaar voorgelegd aan de VNV-ledenraad en de verenigingen van pensioengerechtigden hebben gebruik gemaakt van hun hoorrecht.  

U kunt alle webinars terugkijken via Mijn Pensioen Academy in MijnKLMPensioen

Lancering Pensioen Academy: iedereen regie over eigen pensioen

In de zomer van 2023 lanceerden we de Pensioen Academy: een online platform waar u in korte tijd de basis van pensioen leert kennen en werkt aan uw pensioenkeuzevaardigheid. U leert er hoe u de regie voert over uw pensioen en hoe u slimme pensioenkeuzes maakt gedurende uw carrière bij KLM en erna. U vindt er relevante informatie, tips en (online) bijeenkomsten, die passen bij de fase in uw carrière. 

In 2023 werd u via de Pensioen Academy vier webinars aangeboden:

  • Bouwblokken voor een goed pensioen
  • Maatschappelijk verantwoord beleggen
  • Pensioenoverzicht 2023
  • Beleggen voor uw pensioen

Hulp en begeleiding bij het maken van pensioenkeuzes

Uw pensioenfonds is hét loket voor relevante pensioeninformatie, advies en begeleiding bij het maken van keuzes. In juni 2023 kreeg Mijn planner in MijnKLMPensioen een nieuwe functionaliteit erbij voor beter inzicht in uw persoonlijke situatie. In Mijn planner kunt u uw verwachte inkomsten (bijvoorbeeld pensioenen die u elders hebt opgebouwd of een erfenis) en uw verwachte uitgaven invullen. Hierdoor krijgt u beter inzicht in uw financiële situatie later, wat u helpt bij het maken van bewuste keuzes voor uw pensioen. 

Begeleiding bij het maken van pensioenkeuzes bieden we ook op de Pensioen In Zichtdagen. We organiseerden in 2023 één Pensioen In Zicht bijeenkomst voor deelnemers die bijna met pensioen gaan. De bijeenkomst werd door deelnemers gewaardeerd om haar informatieve en informele, collegiale karakter. 

Onderzoek naar uw voorkeuren op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen

In juni van dit jaar vroegen wij u naar uw mening over maatschappelijk verantwoord beleggen. Onze hartelijke dank voor uw medewerking aan het onderzoek. Ruim 900 (ex) collega’s vulden de vragenlijst in. Een mooie respons waaruit een hoge betrokkenheid van onze deelnemers blijkt. De uitkomsten van het deelnemersonderzoek laten zien dat u de realisatie van de ambitie voor een goed pensioen het belangrijkst vindt. Daarnaast gaf u aan dat er in het beleggingsbeleid ook aandacht moet zijn voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Over de precieze invulling daarvan lopen de meningen uiteen. Bekijk de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek hier. Deze hebben we meegenomen bij het herzien van ons beleggingsbeleid.

Dekkingsgraad verder gestegen en volledige indexatie in 2024

Sinds de dekkingsgraad in 2022 een recordhoogte bereikte, is deze alleen nog maar verder gestegen. De afgelopen jaren hebben we de pensioenen altijd volledig kunnen verhogen. Ook per 1 januari 2024 hebben we alle pensioenen in de basisregeling volledig verhoogd met stijging van cao-lonen Particuliere Bedrijven (gemeten van juli t/m juli). Ook de aanvullende verzekeringen uit waardeoverdracht zijn per 1 januari 2024 verhoogd met deze maatstaf. 

Dankzij onze hoge dekkingsgraad kunnen we de pensioenambitie in het huidige pensioenstelsel met een hoge mate van zekerheid waarmaken. We hebben in 2023 onderzocht of we onze hoge dekkingsgraad zouden moeten beschermen en hoe we die bescherming in de beleggingsportefeuille zouden kunnen vormgeven. Zodat we uw pensioen voor nu en in de toekomst met een hoge mate van zekerheid kunnen waarborgen.

Raadpleging onder deelnemers over verdeling van vermogen

In december 2023 hebben we alle deelnemers van het pensioenfonds om hun mening gevraagd over de verdeling van het vermogen bij invaren. Invaren betekent het onderbrengen van het pensioen uit de huidige pensioenregeling in de nieuwe pensioenregeling. Wij hebben onze deelnemers gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de toekenning van het vermogen van het pensioenfonds aan drie doelen (solidariteitsreserve, reparatie deelnemersgroepen, extra pensioen aan pensioenvermogenspotjes). Ook hebben deelnemers een voorkeur aangegeven in de volgorde van de verdeling.   

Deze zogenoemde raadpleging is vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. De uitkomst van de raadpleging laat draagvlak zien voor de voorstellen van KLM en VNV in het Transitieplan en nemen we mee in de verdere besluitvorming rondom dit onderwerp. 

Focusgroepen: in dialoog met het bestuur

In december 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen voor focusgroepsessies met deelnemers in januari/februari 2024. In de sessies gaan deelnemers in gesprek met bestuursleden met als doel duiding te geven aan de uitkomsten van het risicopreferentieonderzoek dat we in de zomer van 2022 hebben gehouden. Deze vorm van dialoog willen we gedurende de transitieperiode vaker inzetten.  

In het jaarverslag over 2023 leest u meer over de ontwikkelingen in 2023. Dit verslag publiceren wij medio 2024 op deze website.

Meld u aan voor de NWSalert