Pensioen 123 Laag 2

Welvaartsvast

Welvaartsvast pensioen

Het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM probeert uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren met de stijging van de lonen en welvaartsvast te houden.

Opgebouwde pensioenen dienen welvaartsvast te zijn met voor de belanghebbenden acceptabele risico’s. Onze ‘investment beliefs’ vormen het fundament voor het beleggingsbeleid dat moet leiden tot dit welvaartsvast pensioen. Wij achten het belangrijker pensioenen te kunnen indexeren dan korten te voorkomen.

Hoeveel verhoging is mogelijk?

In principe wordt het opgebouwde pensioen jaarlijks verhoogd aan de hand van de stijging van de cao-lonen (in de sector Particulier Bedrijf). Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt mogelijk niet altijd om de pensioenen te verhogen met de hiervoor beschikbare middelen (waaronder een toeslagendepot). Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het fonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Wanneer kunnen we verhogen?

Of we de pensioenen kunnen verhogen, hangt af van de stand van de dekkingsgraad. In onderstaande tabel ziet u wanneer verhogen mogelijk is. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.

Beleidsdekkingsgraad Indexatie
Lager dan ca. 104% Geen indexatie
Tussen ca. 104% en 110% Voorwaardelijke indexatie alleen mogelijk vanuit toeslagendepot
Tussen 110% en ca. 141%* Gedeeltelijke voorwaardelijke indexatie mogelijk
Financiering kan vanuit toeslagendepot
Boven ca. 141% Volledige voorwaardelijke indexatie mogelijk

* Deze stand is afhankelijk van marktomstandigheden (met name de marktrente).

De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM de pensioenen als volgt geïndexeerd:

  Indexatie Stijging lonen* Stijging prijzen**
Indexatie 2024 6,20% 6,20% 3,84%
Indexatie 2023 2,70% 2,70% 10,00%
Indexatie 2022 1,80% 1,80% 2,68%
Indexatie 2021 2,90% 2,90% 1,27%
Indexatie 2020 2,40% 2,40% 2,63%
Indexatie 2019 2,10% 2,10% 1,71%
Indexatie 2018 1,40% 1,40% 1,38%
Indexatie 2017 1,70% 1,70% 0,32%
Indexatie 2016 1,30% 1,30% 0,65%
Indexatie 2015 1,00% 1,00% 0,98%
Indexatie 2014 1,20% 1,20% 2,51%

* Cao-lonen sector Particulier Bedrijf
** Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Verwachting voor de komende jaren

Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige voorwaardelijke verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. De onvoorwaardelijke verhogingen zijn reeds gefinancierd. De wetgeving bevat strikte regels voor indexatie. Door deze strikte regels en de huidige ontwikkelingen op de financiële markten, is het niet zeker dat het pensioenfonds uw pensioen in de nabije toekomst volledig kan indexeren. Voor een afgebakende groep * geldt voor een periode van 10 jaar - gerekend vanaf de wijziging van de basispensioenregeling per 1 januari 2018 - een toeslagendepot. Indien en voor zover de jaarlijkse voorwaardelijke aanpassing niet uit de reguliere beschikbare middelen van het pensioenfonds kan worden gefinancierd, kan een voorwaardelijke aanpassing worden gefinancierd vanuit het toeslagendepot voor zover de middelen in het toeslagendepot toereikend zijn.
Naar verwachting hoeft uw pensioen in de komende vijf jaar niet te worden verlaagd.

* Deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden die op 1 januari 2018 verbonden zijn aan het pensioenfonds. Voorts komen in aanmerking vliegers voor wie de KLM cao voor vleugelvliegtuigen geldt in de periode 2018 tot en met 2027. Dit geldt ook voor hun nabestaanden en hun (ex) partners.

Veelgestelde vragen

Er zijn twee risico's:

1. Voordat we mogen indexeren moet de dekkingsgraad een bepaald niveau hebben. Is de dekkingsgraad lager? Dan mogen we de pensioenen niet laten meestijgen met de lonen. 

2. Als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid. Alle opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd. 

Dan blijft uw opgebouwde pensioen gewoon van u. Het pensioenfonds is een stichting die volledig los staat van Air France-KLM. Air France-KLM kan op geen enkele manier geld krijgen uit het pensioenfonds.