Maatschappelijk verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Van, voor en door (ex-)vliegende collega’s

Wij willen fatsoenlijk zakendoen. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van ESG. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Met steeds de belangen van de belanghebbenden in het oog, dragen wij graag bij aan een duurzamere wereld. Wij geloven daarnaast dat anticiperen op ontwikkelingen in ESG-wetgeving en -toezicht voordelen oplevert.

Wij integreren ESG in het beleggingsbeleid en voeren dit uit zolang dit het behalen van onze langetermijndoelstelling niet schaadt. Wij zien dat ESG een steeds grotere rol gaat spelen in het beleggingsuniversum en de ontwikkelingen op het gebied van ESG volgen wij nauwgezet zodat wij hierop kunnen anticiperen. Bij beleggingsbesluiten wordt daarom expliciet aandacht besteed aan ESG-factoren. 

Ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid wordt regelmatig geüpdatet. U vindt de laatste versie onder onze fondsdocumenten.  

Ons maatschappelijk verantwoord beleggenbeleid

Deze duurzaamheidsthema's vinden wij extra belangrijk

 • Klimaat en schone energie
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur

 

Onze duurzaamheidsthema's

Betrokken aandeelhouder

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij om de belangen van het fonds te beschermen en om bij te dragen aan een betere toekomst voor huidige en komende generaties.

Betrokken aandeelhouder

'Op punten van duurzaam beleggen waar we als bestuur zeker van zijn, willen we onze verantwoordelijkheid nemen'

Bekijk het interview met bestuurslid Alex Balm over verantwoord beleggen (Focus juli 2020). 

Waar we in beleggen

Bij onze beleggingen letten we op mens, milieu, sociale verhoudingen en goed bestuur. Daarom beleggen we alleen in activiteiten die niet bij wet of door internationale verdragen zijn verboden.

We stellen ons actief op: op dit moment betekent dat, dat we aan vermogensbeheerders van beursgenoteerde beleggingen vragen dat ook zij de Principles of Responsible Investment (PRI) ondertekenen. We geven geen nieuwe opdrachten aan vermogensbeheerders van beursgenoteerde beleggingen die de PRI niet ondertekend hebben.

Waar we niet in beleggen:

 • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens. Een uitzondering hierop zijn nucleaire wapens die geproduceerd worden in landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend.
 • Ondernemingen die ernstig en stelselmatig de Global Compact schenden
 • De tabaksindustrie
 • Staatsleningen van landen met een ernstig tekortschietende overheid

Veelgestelde vragen

  • UN Global Compact
  • Principles for Responsible Investment (PRI)
  • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles en ICGN Global Governance Principles
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • OESO-richtlijnen
  • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
 • Wij nemen deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

  • UNPRI
  • IVMB-convenant

  Lees daar hier meer over. 

 • We integreren environmental, social en governance factoren (ESG) in ons beleggingsbeleid zolang dit het behalen van de lange-termijn doelstelling niet schaadt. Zo kunnen beleggingsrisico’s beter en sneller worden onderkend en waar mogelijk verminderd of vermeden. Ook is het fonds dan goed gepositioneerd om nieuwe kansen te kunnen omzetten in beleggingsresultaten.

  Het pensioenfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen vooraf voor zover mogelijk rekening met de ongunstige effecten op de leefbaarheid van onze planeet en samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om het effect op milieu, ongelijkheid tussen mensen en de toegang tot schoon water.

  Het pensioenfonds neemt voor het overige de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. Dit aangezien deze ongunstige effecten op dit moment nog niet volledig cijfermatig onderbouwd kunnen worden. Dat komt omdat er, naar het oordeel van het pensioenfonds, nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijk ongunstige effecten goed te kunnen meten. Zodra er zicht is op de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en onderzoeken zal bekeken worden of de mogelijk negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, waaronder ook de leefbaarheid van onze planeet en samenleving wordt verstaan, beter berekend en vervolgens ook verder beperkt kunnen worden.

 • Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de code pensioenfondsen. Het beloningsbeleid voor bestuurders bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van duurzaamheidsrisico's wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisco’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg. Het beloningsbeleid staat beschreven in het jaarverslag.

 • Wapens worden als controversieel gezien, als deze:

  • onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken
  • geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen
  • na afloop van een conflict slachtoffers kunnen veroorzaken

  De drie belangrijkste soorten controversiële wapens zijn nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

 • Er zijn meerdere belangrijke internationale verdragen tegen massavernietigingswapens zoals nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

  Het Non-proliferatieverdrag (NPV) is daar één van. Het NPV moet de verspreiding en het bezit van kernwapens beperken en is daarnaast gericht op ontwapening en het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie. Het verdrag beperkt het bezit van kernwapens tot 5 landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. 190 landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag ondertekend.

   

 • Wij zijn tegen de productie of distributie van controversiële wapens en sluiten daarom ondernemingen uit die hierbij betrokken zijn. Tegelijkertijd achten we het risico van inzet van nucleaire wapens door de landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend zo klein dat wij investeringen in bedrijven die in die landen gevestigd zijn acceptabel vinden. Daarom maken wij voor producenten van kernwapens die in Non-proliferatielanden gevestigd zijn een uitzondering.