Bijna met pensioen

U gaat bijna met pensioen. KLM en uw pensioenfonds helpen u graag bij de voorbereiding. Hieronder staat wat er standaard geregeld is in uw pensioenregeling. Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voordat u met pensioen gaat? Kijk dan bij Keuzes voor uw pensioen.

Onze Pensioen in Zichtdagen zijn bedoeld voor deelnemers die bijna met pensioen gaan. U krijgt ongeveer anderhalf jaar voorafgaand aan uw pensioendatum informatie over de Pensioen in Zichtdag.

Hebt u een vraag over of wilt u zich opgeven voor een Pensioen in Zichtdag, dan kunt u contact opnemen via piz@klmvliegendfonds.nl.

Tijdens de Pensioen in Zichtdag hoort u wat er verandert zodra u met pensioen gaat en welke keuzes u kunt maken. Er zijn verschillende sprekers van het pensioenfonds en pensioenuitvoerder Blue Sky Group. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met collega’s. U en uw partner zijn van harte welkom.

Wat is er standaard geregeld?

Ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan keren wij het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd (plus eventueel eerder aan ons overgedragen pensioen) aan u uit. U ontvangt een maandelijkse pensioenuitkering, zo lang u leeft. De standaard pensioenleeftijd is 58 jaar. U kunt er ook voor kiezen eerder of later met pensioen te gaan.

Bent u gescheiden en hebben u en uw ex-partner het pensioen verdeeld? Dan keren wij het pensioendeel voor uw ex-partner op uw pensioendatum aan hem/haar uit, tenzij u hierover andere afspraken hebt gemaakt.

Nabestaandenpensioen
Zo lang u vliegt voor KLM is er voor uw partner een nabestaandenpensioen verzekerd voor het geval u komt te overlijden. Dit pensioen is niet opgebouwd, maar op risicobasis verzekerd. De verzekering vervalt dus zodra u met ontslag of met pensioen gaat. U kunt er bij ontslag of bij pensionering voor kiezen een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen voor nabestaandenpensioen. Bij keuzes voor uw pensioen leest u hoe dit werkt.

Tot 1 januari 2015 werd er wél een nabestaandenpensioen opgebouwd. Deze opgebouwde pensioenen zijn begin 2016 omgezet in extra ouderdomspensioen voor alle deelnemers. Hebt u hier van afgezien? Dan is er voor uw partner nog een opgebouwd nabestaandenpensioen. Dat keren wij aan hem of haar uit als u overlijdt.

Op de pensioenplanner kunt u uw pensioenbedragen inzien. Hebt u pensioen verevend met uw ex-partner(s) dan ziet u dit in uw inkomensoverzicht terug onder ‘Verevend’.

Wezenpensioen
Komt u na pensionering te overlijden? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn of tot uiterlijk hun 27e als ze studeren. Bij Pensioen voor partner en kinderen leest u meer over de hoogte van en voorwaarden voor het wezenpensioen.

Netto ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen
Hebt u extra pensioen opgebouwd in de vrijwillige netto pensioenregeling van het pensioenfonds? Dan ontvangt u een half jaar voor uw pensioendatum een voorlopige opgave van uw opgebouwde netto pensioenkapitaal. Op uw pensioendatum kunt u met dit kapitaal een netto pensioenuitkering kopen. U kunt kiezen voor een variabel beleggingspensioen bij uw pensioenfonds of een pensioen met vaste uitkering bij een verzekeraar naar keuze. Lees hier meer.

Zodra u met pensioen gaat, stopt de dekking van het netto nabestaandenpensioen. Kiest u voor een variabel beleggingspensioen dan kunt u het netto kapitaal omzetten in ouderdomspensioen óf in ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in de verhouding 100:70. Het wezenpensioen blijft standaard verzekerd. Bij een pensioen met vaste uitkering bepaalt u zelf met een verzekeraar of en in welke mate u een nabestaanden- en/of wezenpensioen aankoopt van uw netto pensioenkapitaal.

Overbruggingspensioen
Hebt u voor 1 januari 2006 overbruggingspensioen opgebouwd? Dan keren wij dit vanaf uw pensioendatum aan u uit, tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Bent u gescheiden en is uw pensioen verevend? Dan wordt ook voor dit pensioen het verevende deel aan uw ex-partner uitgekeerd, tenzij u hierover andere afspraken hebt gemaakt. 

Hebt u overbruggingspensioen opgebouwd en stelt u uw pensioen uit? Lees dan over de wijziging in berekening overbruggingspensioen bij pensioenuitstel per 1-1-2018.

AOW-hiaatcompensatie
Bent u geboren na 1 april 1947 en heeft u vóór 1 januari 2016 deelgenomen aan de pensioenregeling voor het vliegend personeel KLM? Dan hebt u recht op een AOW-hiaatcompensatie. De hoogte van de AOW-hiaatcompensatie hangt af onder andere af van het aantal jaren dat u deelnam aan onze pensioenregeling tot 2016

De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt en bestaat uit twee delen:

  • een compensatie voor het AOW-hiaat omdat uw AOW later ingaat dan op de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt;
  • een door het bestuur vast te stellen bedrag ter compensatie van het verschil in belastingheffing vóór en na uw AOW-leeftijd. Deze compensatie geldt alleen over de volle maand(en) van het AOW-hiaat.

De AOW-hiaatcompensatie wordt maandelijks aan u uitgekeerd tot uw AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement (uiterlijk 71 jaar en 6 maanden). Hierbij houden wij rekening met de verhoging van de AOW-leeftijd op basis van de ontwikkelingen in de levensverwachting. Voor het geval u gelijktijdig AOW-hiaatcompensatie van het pensioenfonds en AOW-uitkering van de overheid ontvangt, heeft het pensioenfonds een samenloopbepaling in het pensioenreglement opgenomen. Op grond hiervan vindt tijdens de samenloopperiode een verrekening met uw pensioen plaats. Het bestuur kan hiervoor rekenregels opstellen.    

Nabestaandenoverbruggingspensioen
Gaat u aansluitend aan uw KLM-dienstverband met pensioen en heeft uw partner dan nog geen recht op AOW? Dan is er ook een nabestaandenoverbruggingspensioen op risicobasis verzekerd voor hem of haar. Dit tijdelijke nabestaandenpensioen ontvangt uw partner na uw overlijden tot hij of zij de AOW-leeftijd bereikt (uiterlijk de leeftijd van 71 jaar en 6 maanden van uw partner).

Het nabestaandenoverbruggingspensioen is maximaal € 23.850,- (2019) per jaar.

Levensloop
Neemt u deel aan de levensloopregeling van het pensioenfonds? Op www.blueskyeaglefund.nl ziet u wat uw pensionering betekent voor uw levensloopregeling.

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt?

Bezoek de Pensioenplanner voor uw pensioenbedragen en het maken van berekeningen voor keuzes. U ziet ook hoeveel netto pensioen u (eventueel) hebt opgebouwd. Als u met pensioen gaat wordt uw pensioenuitkering berekend met de factoren die gelden per de datum dat u met pensioen gaat. Daarom kan een berekening die u eerder hebt gemaakt anders zijn.

Natuurlijk kunt u ook met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer 020 426 62 20. Mailen kan ook: pensioenservice@klmvliegendfonds.nl.

Brochure Bijna met pensioenDownloaden

Meer informatie over bijna met pensioen:

Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen?

 

Bekijk in 5 minuten 
basispensioenregeling (Laag 1-2)
netto pensioenregeling (Laag 1-2)
of bekijk de Documenten (Laag 3)