Nieuwe pensioenregeling

De overheid komt met nieuwe regels voor uw pensioen

Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd op het gebied van demografie, economie en de arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden en veel andere mensen werken vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever.  Daarnaast is gebleken dat het huidige pensioenstelsel minder bestand was tegen financiële schokken en langdurige lagere rente dan werd verwacht. Al deze elementen bij elkaar hebben geleid tot de conclusie dat het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet toekomstbestendig is voor veel andere werkenden. 

Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten waarin nieuwe afspraken over pensioenen en AOW staan. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat het Nederlandse pensioenstelsel beter bestand is tegen nadelige ontwikkelingen op financiële markten en voorkomen dat bepaalde generaties in hun pensioenopbouw benadeeld worden ten opzichte van andere generaties.

Om de nieuwe afspraken door te kunnen voeren moet de pensioenwetgeving worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wet. Dit is inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt met dit voorstel, gaat de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen in.

Transparanter en persoonlijker

Het pensioen wordt transparanter en persoonlijker:
- het wordt duidelijker wat je aan geld inlegt;
- wat je daarmee aan vermogen opbouwt;
- en wat je daarmee straks aan pensioen kunt verwachten.

Ook zal het pensioen straks directer meebewegen met de ontwikkelingen op financiële markten. Dat betekent dat als het goed gaat dat ook zichtbaar is in het pensioen, maar ook als het tegenzit.

Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?
Bekijk de video van de overheid of lees meer op de website van de overheid.

Uiterlijk 1 januari 2027 een nieuwe pensioenregeling

Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer, gaan de nieuwe regels naar verwachting vanaf 1 juli 2023 gelden. Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten alle pensioenuitvoerders in Nederland overgestapt zijn naar het nieuwe pensioenstelsel.

Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn voor uw pensioen straks eerst KLM en VNV aan zet. Zij bepalen samen hoe uw pensioenregeling er uit komt te zien. Het pensioenfonds is nauw betrokken en staat KLM en VNV met informatie en advies terzijde.

Er is een stuurgroep opgericht waarin zowel KLM, VNV als het pensioenfondsbestuur zitting hebben. Deze stuurgroep bewaakt de voortgang en draagt er zorg voor dat relevante besluiten tijdig worden gemaakt en geïmplementeerd.

Wij houden u op de hoogte

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Tijdens de overgang naar uw nieuwe pensioenregeling blijven wij u hierover natuurlijk infomeren. Geef bij Mijn gegevens aan dat u NWSalerts wilt ontvangen. 

Uit onderzoek blijkt dat ca. 60% van de deelnemers graag op de hoogte blijft tijdens het proces naar de nieuwe pensioenregeling.

Tijdslijn

 • Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel.

 • Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Als zij het voorstel goedkeuren, gaan de nieuwe regels voor pensioen in.

 • Op 29 maart 2022 heeft minister Carola Schouten het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingediend bij de Tweede Kamer.

 • Op 22 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit jaar wordt het aangenomen wetsvoorstel behandeld door de Eerste Kamer.

  Naar verwachting gaat de wet van kracht op 1 juli 2023. Pensioenuitvoerders, vakbonden en werkgevers hebben vanaf het moment dat de wet van kracht gaat 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

 • De nieuwe wetgeving gaat in. KLM en VNV maken afspraken over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. 

  Het pensioenfonds is nauw betrokken en staat KLM en VNV met informatie en advies terzijde. Er is een stuurgroep opgericht waarin zowel KLM, VNV als het pensioenfondsbestuur zitting hebben. Deze stuurgroep bewaakt de voortgang en draagt er zorg voor dat relevante besluiten tijdig worden gemaakt en geïmplementeerd.

 • KLM en VNV nemen besluit over uw nieuwe pensioenregeling. Daarna kunnen we voor u berekenen wat de wijzigingen betekenen voor uw persoonlijke pensioen en de wijzigingen in de administratie verwerken. Dit moet, zoals gezegd, uiterlijk 1 januari 2027 geregeld zijn.

 • De nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.

Veelgestelde vragen

 • Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

 • Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd op het gebied van demografie, economie en de arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden en veel andere mensen werken vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Daarnaast is gebleken dat het huidige pensioenstelsel minder bestand was tegen financiële schokken en langdurige lage rente dan werd verwacht. Al deze elementen bij elkaar hebben geleid tot de conclusie dat het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet toekomstbestendig is.

  Het doel van het pensioenakkoord is om ervoor te zorgen dat het Nederlandse pensioenstelsel beter bestand is tegen nadelige ontwikkelingen op financiële markten om zo te voorkomen dat bepaalde generaties in hun pensioenopbouw benadeeld worden ten opzichte van andere generaties.

  Om de nieuwe afspraken door te kunnen voeren moet de pensioenwetgeving worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wet. Dit is inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt met dit voorstel, gaat de nieuwe Wet toekomst pensioenen in.

  Hoewel niet al deze elementen van toepassing zijn op de situatie van de vliegers, heeft het pensioenfonds wel met deze wetswijziging te maken.

 • Het streven is dat de nieuwe regels voor pensioen per 1 juli 2023 ingaan, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. KLM, VNV en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2027 geregeld zijn, maar het streven is om per 1 januari 2026 een nieuwe pensioenregeling te hebben

 • Voorlopig verandert er nog niets. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Zodra de nieuwe wet er is, maken KLM en VNV nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.

 • Als u met pensioen bent, kunnen de nieuwe regels ook voor u gelden. Voorlopig blijven we uw pensioenuitkering uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Zodra de nieuwe wet er is, maken KLM en VNV nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.